Tema: Funktionstillstånd/Funktionshinder

SBU utvärderar metoder och insatser som gäller funktionstillstånd och funktionshinder

Utgångspunkter är bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt nationell lagstiftning. Insatser och arbetsmetoder ska bidra till att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Utvärdering omfattar medfödda, förvärvade och kroniska tillstånd som innebär en funktionsnedsättning. Insatser som utvärderas är socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning, insatser inom hälsa och sjukvård, vilket inkluderar rehabilitering, liksom habilitering och hjälpmedel samt insatser som rör arbetsliv, utbildning och sysselsättning.

Mer om funktionstillstånd och funktionshinder på SBU

Insatser inom området funktionstillstånd och funktionshinder

Länkar till andra metodstöd/aktörer