Tema: Funktionstillstånd/-hinder

SBU utvärderar funktionshinderområdets arbetsmetoder och insatser. Gemensamt för insatser inom området är att med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. Området innefattar bland annat socialtjänstinsatser till personer med funktionsnedsättning, hälsa, arbetsliv, samt habilitering, rehabilitering och hjälpmedel. Insatser inom dessa områden styrs av lagstiftningar såsom lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialtjänstlag (SoL), Socialförsäkringsbalk, lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst, samt hälso- och sjukvårdslag.

Senast publicerade rapporterna

Fler rapporter inom området funktionstillstånd/-hinder

Läs artiklar i vår tidning Vetenskap & praxis

Från SBU:s upplysningstjänst

Läs senaste svaren här 

Läs mer om Upplysningstjänsten och ställ din fråga