Rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)

I vissa landsting och regioner finns möjligheten att få stöd för att åka till anläggningar i ett varmt klimat för behandling och rehabilitering. Detta gäller främst patienter med neurologiska sjukdomar, reumatiska sjukdomar, psoriasis samt patienter med olika typer av skador. Vistelsetiden är oftast tre till fyra veckor. I rehabiliteringsprogrammet ingår vanligtvis fysisk aktivitet, sjukgymnastik och kunskapsförmedling. För patienter med psoriasis är även solning en viktig del av behandlingen.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns det om effekter av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård) jämfört med rehabilitering i ett svenskt klimat?

Frågeställare: Reumatikerförbundet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat två systematiska översikter och en systematisk litteratursökning på ämnet klimatvård. Utöver de systematiska översikterna har upplysningstjänsten identifierat 11 randomiserade studier och 29 okontrollerade studier samt en hälsoekonomisk studie. Även Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psoriasisvård har gjort en bedömning av värdet av klimatvård. Samtliga identifierade systematiska översikter samt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psoriasisvård slår fast att evidensläget är otillräckligt och att fler välgjorda studier behövs.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är en uppdatering av upplysningstjänstsvaret "Vad är effekten av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)?" från februari 2013.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-11-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201930
Diarienr: SBU 2018/579
https://www.sbu.se/ut201930