Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Fysisk aktivitet för personer med ADHD och autism

I denna litteraturgenomgång undersöker SBU:s upplysningstjänst om fysisk aktivitet och träning kan lindra symtom hos personer som har neuropsykiatriska svårigheter som ADHD och autismspektrumtillstånd. Forskningen på området har bland annat studerat effekter av fysisk aktivitet på motorik, uthållighet, hyperaktivitet, kognition, beteende och vikt.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 6 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på fysisk aktivitet som symtomlindrande behandling hos personer med hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter (till exempel vid ADHD och autism)?

Frågeställare: Fysioterapeut, enhetschef, Region Norrbotten

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat två systematiska översikter i svaret. Översikternas författare drog slutsatsen att fysisk träning har ett flertal positiva effekter. Effekterna gällde bland annat neuropsykiatriska symtom som hyperaktivitet och stereotypa beteenden, kognitiv förmåga och sociala funktioner. Författarna tog även upp skillnader i effekt mellan olika typer av fysisk aktivitet. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Litteratursökning

MEDLINE via OVID 2019 09 04
Hyperactivity and exercise
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts. [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation
  Search terms Items found
Population:
1. “Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders”/ 2747
2. Attention Deficit Disorder with Hyperactivity/ 27226
3. "Attention deficit* ".ab,kw,ti. 27852
4. ("Attention deficit*" adj6 hyper*).ab,kw,ti. 24598
5. ("ADHD" or "ADDH").ab,kw,ti. 23672
6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 40896
7. "Autistic Disorder"/ or "Autism Spectrum Disorder"/ 26189
8. (Autism or Autistic* or "ASD" or "Autism spectrum disorder*").ti,ab,kw. 50587
9. 7 OR 8 53333
10. 6 OR 9 90701
Intervention:
11. Exercise/ 101551
12. ("Physical" adj6 ("Activit*" or "therap*" or "exercise" or “training”)).ti,ab,kw. 155219
13. (exercise* or physiotherapy or sport*).ti,ab. 345492
14. 11 OR 12 OR 13 466786
Limits:
15. (((comprehensive* or integrative or systematic*) adj3 (bibliographic* or review* or literature)) or (meta-analy* or metaanaly* or "research synthesis" or ((information or data) adj3 synthesis) or (data adj2 extract*))).ti,ab. or (cinahl or (cochrane adj3 trial*) or embase or medline or psyclit or (psycinfo not "psycinfo database") or pubmed or scopus or "sociological abstracts" or "web of science").ab. or ("cochrane database of systematic reviews" or evidence report technology assessment or evidence report technology assessment summary).jn. or Evidence Report: Technology Assessment*.jn. or ((review adj5 (rationale or evidence)).ti,ab. and review.pt.) or meta-analysis as topic/ or Meta-Analysis.pt.  
16. Filtered by: Publication date: 2009-2019  
Combined Searches:
17. 10 AND 14 1109
18. 10 AND 14 AND 15 78
Final 18 AND 16 71

 

Cochrane Library 2019 09 04
Hyperactivity and exercise
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Population:
1. [mh “Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders”] 2809
2. [mh “Attention Deficit Disorder with Hyperactivity”] 2482
3. (“Attention Deficit Disorder*”:ab,ti) 3751
4. ("Attention deficit*":ab,ti NEAR hyper*:ab,ti) 3529
5. (“adhd”:ti,ab,kw OR “addh”:ti,ab) 4168
6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 5506
7. [mh "Autistic Disorder"] 867
8. [mh "Autism Spectrum Disorder"] 1211
9. ("Autism" or Autist* or "ASD" OR "Autism spectrum*"):ti,ab 3467
10. 7 OR 8 OR 9 3523
11. 6 OR 10 8787
Intervention
12. [mh “Exercise”] 22364
13. (Physical:ti,ab NEAR (Activit* OR therap* OR exercise):ti,ab) 37078
14. (exercise* or physiotherap* or sport*):ti,ab. 87292
15. 12 OR 13 OR 14 110896
Limits:
16. Filtered by: Cochrane Reviews.  
17. Filtered by: Publication date: 2009-2019  
Combined Searches:
18. 11 AND 15 303
19. 11 AND 15 AND 16 2
Final 19 AND 17 2

 

PsycINFO via EBSCO 2019 09 04
Hyperactivity and exercise
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Population:
1. (DE "Attention Deficit Disorder") 2020
2. (DE "Attention Deficit Disorder with Hyperactivity") 28479
3. (AB “Attention Deficit*” OR TI “Attention Deficit*”) 21124
4. ("Attention deficit*” N6 hyper*) 32822
5. (AB “adhd” OR AB “addh” OR TI "adhd" OR TI "ADDH") 26227
6. 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 37788
7. (DE "Autism Spectrum Disorders") 41117
8. (AB Autism OR TI Autism) OR (AB Autistic* OR TI Autistic*) 48405
9. (AB "Autism spectrum disorder*" OR TI "Autism spectrum disorder*") 22137
10. (AB “ASD” OR TI “ASD”) 16617
11. 7 OR 8 OR 9 OR 10 51629
12. 6 OR 11 86164
Intervention:
13. DE "Exercise" 27909
14. ("Physical" N6 ("Activit*" or "therap*" or "exercise" or “training”)) 62585
15. (AB “exercise” OR TI “exercise”) 46773
16. (AB “physiotherapy” OR TI “physiotherapy”) 1851
17. (AB “sport*” OR TI “sport*”) 32066
18. 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17 OR 18 124968
Limits:
19. (TI (systematic* n3 review*)) or (AB (systematic* n3 review*)) or (TI (systematic* n3 bibliographic*)) or (AB (systematic* n3 bibliographic*)) or (TI (systematic* n3 literature)) or (AB (systematic* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 literature)) or (AB (comprehensive* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (AB (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (TI (integrative n3 review)) or (AB (integrative n3 review)) or (JN “Cochrane Database of Systematic Reviews”) or (TI (information n2 synthesis)) or (TI (data n2 synthesis)) or (AB (information n2 synthesis)) or (AB (data n2 synthesis)) or (TI (data n2 extract*)) or (AB (data n2 extract*)) or (TI (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (AB (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (MH “Systematic Review”) or (MH “Meta Analysis”) or (TI (meta-analy* or metaanaly*)) or (AB (meta-analy* or metaanaly*))  
20. Filtered by: Publication date: 2009-2019  
Combined Searches:
21. 12 AND 19 1103
22. 12 AND 18 AND 19 44
Final 22 AND 20 44

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Alexandra Snellman (projektledare), André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) och Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad