Hälsoekonomi

I SBU:s uppdrag ingår att utvärdera insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet är viktigt eftersom samhällets resurser är begränsade. Begränsade resurser i kombination med en ökad efterfrågan på sjukvård och omsorg, en åldrande befolkning samt en kontinuerlig introduktion av nya behandlingar kräver prioriteringar mellan behandlingar och insatser. Hälsoekonomiska utvärderingar kan tillsammans med andra typer av beslutsunderlag ge stöd i sådana beslut.

Inom socialtjänsten samt funktionstillstånd- och funktionshinderområdet kan termerna hälsoekonomi och hälsoekonomiska utvärderingar uppfattas som mindre relevanta. Inom dessa områden är det vanligare att tala om ekonomiska aspekter och ekonomiska utvärderingar, även om analyserna är likartade.

Hälsoekonomiska eller ekonomiska aspekter i SBU:s projekt beaktas vanligtvis genom en eller flera av följande:

  • Systematiska översikter av befintlig vetenskaplig litteratur om kostnadseffektivitet, där studier som ingår bedöms med SBU:s hälsoekonomiska granskningsmallar.
  • Egna analyser av kostnader och kostnadseffektivitet
  • Budgetpåverkansanalyser

Mer information om hälsoekonomi och SBU:s metoder i ämnet ges i ett särskilt kapitel i SBU:s metodbok. Det går också läsa en artikel om hälsoekonomi i vår tidskrift Vetenskap och Praxis.

Andra uppgifter för SBU inom hälsoekonomi är:

  • Arrangera seminarium i nätverket för hälsoekonomi (NHE).
  • Undervisa i hälsoekonomi och systematisk granskning av hälsoekonomisk litteratur.
  • Bidra med metodutveckling inom ekonomiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA) och Social Intervention Assessment (SIA), både nationellt och internationellt.
  • Samverka med andra myndigheter inom metoder för hälsoekonomisk utvärdering.