Ledarhund för personer med synnedsättning

En ledarhund är en specialdresserad hund som har tränats för att hjälpa en person med synnedsättning. Ledarhunden kan leda förbi hinder, visa på trappor och kanter med mera.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av ledarhundar för personer med synnedsättning?

Frågeställare: Tjänsteman, Myndigheten för delaktighet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt. SBU:s upplysningstjänst har identifierat nio primärstudier. Dessa har undersökt vilken effekt ledarhundar har på förarnas gånghastighet, fysiska aktivitet och välbefinnande. Även kostnader och muskuloskeletala biverkningar relaterade till ledarhundar har undersökts i de inkluderade studierna. Primärstudierna har inte kvalitetsgranskats. Författarnas slutsatser presenteras därför inte här.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Embase via Embase.com 2019-11-29
Guide dogs for people with vision loss
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; /de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'visual impairment'/exp OR 'visual disorder'/exp OR 'visually impaired person'/exp 249,108
2. (Blind OR Blindness):ti,ab 286,792
3. ((No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder$) NEAR/3 (vision OR visual* OR eye$ OR sight OR acuity)):ti,ab 109,672
4. 1 OR 2 OR 3 552,407
Intervention:
5. ‘guide dog$’:ti,ab,kw 154
6. ((guid* OR blind* OR 'seeing eye') NEAR/3 dog$):ti,ab 628
7. (‘service dog$’ OR ‘assistance dog$’):ti,ab,kw 252
8. 6 OR 7 810
Study types:
9. [cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim 326,461
10. ‘systematic review’/exp OR ‘meta analysis’/exp 316,146
11. ((systematic* NEAR/3 review) OR 'meta analy*' OR metaanaly*):ab,ti,kw 325,157
12. 9 OR 10 OR 11 417,749
Combined sets:
13. 4 AND 8 278
14. 5 OR 13 325
15. 12 AND 14 0
Final 14 325

 

CINAHL via Ebsco.com 2019-11-29
Guide dogs for people with vision loss
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; HTA = Health Technology Assessments
Search terms Items found
Population:
1. (MH "Vision Disorders+") OR (MH "Rehabilitation of Vision Impaired+") OR (MH "Blindness+") 17,092
2. (TI (Blind OR blindness)) OR (AB (Blind OR blindness)) 47,129
3. (TI (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) OR (AB (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) 7,633
4. 1 OR 2 OR 3 66,401
Intervention:
5. TI guide dog# OR AB guide dog# OR MW guide dog# 91
6. (TI (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) OR (AB (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) 73
7. (TI (service dog# OR assistance dog#) OR (AB (service dog# OR assistance dog#) OR (MW (service dog# OR assistance dog#) 182
8. 6 OR 7 247
Study types:
9. (MH "Systematic Review") OR (MH "Cochrane Library") OR (MH "Meta Analysis") 100,703
10. (TI (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (AB (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (MW (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) 150,058
11. 9 OR 10 152,609
Combined sets:
12. 4 AND 8 46
13. 5 OR 12 97
14. 11 AND 13 0
Final 13 97

 

PsycINFO via Ebsco.com 2019-11-29
Guide dogs for people with vision loss
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "Vision Disorders" OR DE "Blind" OR DE "Blindsight" OR DE "Eye Disorders" OR DE "Partially Sighted" 13,683
2. (TI (Blind OR blindness)) OR (AB (Blind OR blindness)) 44,589
3. (TI (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) OR (AB (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) 12,362
4. 1 OR 2 OR 3 62,459
Intervention:
5. TI guide dog# OR AB guide dog# OR MW guide dog# 143
6. (TI (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) OR (AB (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) 125
7. (TI (service dog# OR assistance dog#) OR (AB (service dog# OR assistance dog#) OR (MW (service dog# OR assistance dog#) 193
8. 6 OR 7 304
Study types:
9. DE "Systematic Review" OR DE "Meta Analysis" 4,714
10. (TI (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (AB (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (MW (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) 58,232
11. 9 OR 10 58,235
Combined sets:
12. 4 AND 8 74
13. 5 OR 12 156
14. 11 AND 13 1
Final 13 156

 

Academic Search Elite via Ebsco.com 2019-11-29
Guide dogs for people with vision loss
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (((DE "VISION disorders") OR (DE "BLIND")) OR (DE "BLINDSIGHT (Visual perception)")) OR (DE "PEOPLE with visual disabilities") 17,260
2. (TI (Blind OR blindness)) OR (AB (Blind OR blindness)) 108,421
3. (TI (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) OR (AB (No OR loss OR reduc* OR impair* OR bad OR low* OR disorder#) W3 (vision OR visual* OR eye# OR sight OR acuity)) 25,265
4. 1 OR 2 OR 3 141,391
Intervention:
5. TI guide dog# OR AB guide dog# OR MW guide dog# 646
6. (TI (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) OR (AB (guid* OR blind* OR 'seeing eye') W3 dog#) 788
7. (TI (service dog# OR assistance dog#) OR (AB (service dog# OR assistance dog#) OR (MW (service dog# OR assistance dog#) 807
8. 6 OR 7 1,542
Study types:
9. DE "Systematic Review" OR DE "Meta Analysis" 13,692
10. (TI (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (AB (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) OR (MW (systematic* W3 review) OR meta analy* OR metaanaly*) 159,750
11. 9 OR 10 160,462
Combined sets:
12. 4 AND 8 326
13. 5 OR 12 757
14. 11 AND 13 1
Final 13 757

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Mer inom ämnet

Sidan publicerad