Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar

Hundar kan tränas till att stötta människor som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Hundarna, som ofta går under benämningen assistanshundar, kan ha flera olika arbetsuppgifter åt sin förare, det vill säga den person som är i behov av hjälp på grund av sitt tillstånd eller funktionsnedsättning. Exempel på arbetsuppgifter som assistanshundarna kan utföra är att öppna dörrar, uppmärksamma blodtrycksfall eller fungera som emotionellt stöd åt sin förare.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av assistanshundar på förare med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar?

Frågeställare: Tjänsteman, Myndigheten för delaktighet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att studierna på området har flera metodologiska svagheter men att resultaten tyder på att assistanshundar kan ha positiva effekter på förare med rörelsebegränsningar, autism eller på dem som upplevt trauma. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. SBU:s upplysningstjänst har även identifierat 84 primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Litteratursökning

Medline via OVID 2019-09-16
Effects of assistance dogs for people with physical- or psychological disabilities
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. exp "Animal Assisted Therapy"/ AND (exp "dogs"/ or (dog* or canine).af.) 213
2. ((Dog* OR Canine OR Animal* or Pet) adj (Assisted or facilitated or Intervention)).ti,ab. and (Dog* or canine).af. 281
3. ((Service or Assistance or Seizure or alert or signal or hearing or response) adj dog*).ti,ab. 243
4. 1 OR 2 OR 3 581
Study types:
5. (((comprehensive* or systematic*) adj3 (bibliographic* or review* or literature)) or (meta-analy* or metaanaly* or "research synthesis" or ((information or data) adj3 synthesis) or (data adj2 extract*))).ti,ab. or (cinahl or (cochrane adj3 trial*) or embase or medline or psyclit or (psycinfo not "psycinfo database") or pubmed or scopus or "sociological abstracts" or "web of science").ab. or "cochrane database of systematic reviews".jn. or ((review adj5 (rationale or evidence)).ti,ab. and review.pt.) or meta-analysis as topic/ or Meta-Analysis.pt. 419580
6. 4 AND 5 35
Limits:
7. limit 4 to yr="2012 - 2019" 379
Final 1
Final 2
4 AND 5
4 AND 7
35
379

 

Cochrane Library via Wiley 2019-09-13
Effects of assistance dogs for people with physical- or psychological disabilities
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments
  Search terms Items found
Intervention:
1. [mh "Animal Assisted Therapy"] AND ([mh "dogs"] OR (dog* OR canine*):ti,ab,kw) 12
2. ((Dog* OR Canine OR Animal* OR Pet):ti,ab,kw NEXT (Assisted OR facilitated OR Intervention)) AND (Dog* OR canine):ti,ab,kw 72
3. ((Service or Assistance or support or Seizure or alert or signal or hearing or response) NEXT dog*):ti,ab 13
4. 1 OR 2 OR 3 81
Study types:
5. Cochrane Review  
6. 4 AND 5 0
Limits:
7. Limit Date: 2012 - 2019  
Final 1
Final 2
4 AND 5
4 AND 7
0
64

 

Embase via embase.com 2019-09-16
Effects of assistance dogs for people with physical- or psychological disabilities
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. 'service dog'/exp 98
2. 'animal assisted therapy'/exp AND 'dog'/exp 261
3. 'animal assisted therapy'/exp AND ('dog'/exp OR (dog* OR canine):ti,ab,kw) 322
4. #1 OR #2 OR #4 414
5. (((dog* OR canine OR animal* OR pet) NEXT/1 (assisted OR facilitated OR intervention)) AND (dog* OR canine)):ti,ab 289
6. ((service OR assistance OR seizure OR signal OR hearing OR response) NEXT/1 dog*):ti,ab 197
7. #4 OR #5 OR #6 668
Study types:
8. [cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim 315691
9. #7 AND #8 22
Limits:
10. (2012:py OR 2013:py OR 2014:py OR 2015:py OR 2016:py OR 2017:py OR 2018:py OR 2019:py 478
Final 1
Final 2
#7 AND #8
#7 AND #10
22
478

 

PsycINFO and CINAHL via ebsco.com 2019-09-16
Effects of assistance dogs  for people with physical- or psychological disabilities
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
  Search terms Items found
Intervention:
1. (MH “Service Animals”) OR (DE "Service Animals") 556
2. (MH "Pet Therapy+") OR (DE "Animal Assisted Therapy") 2275
3. 1 OR 2 2731
4. (MH ”dogs” OR DE “Dogs”) OR ((AB dog* OR AB canine) OR (TI dog* OR TI canine)) 32110
5. 3 AND 4 1128
6. ((AB (dog* OR canine OR animal* OR pet) OR TI (dog* OR canine OR animal* OR pet)) N0 (AB (assisted OR facilitated OR intervention) OR TI (assisted OR facilitated OR intervention))) AND (AB (dog* or canine) OR TI (dog* or canine)) 519
7. (AB (service OR assistance OR seizure OR signal OR hearing OR response) OR TI (service OR assistance OR seizure OR signal OR hearing OR response)) N0 (AB dog* OR TI dog*) 390
8. 5 OR 6 OR 7 1498
Study types:
9. (TI (systematic* n3 review*)) or (AB (systematic* n3 review*)) or (TI (systematic* n3 bibliographic*)) or (AB (systematic* n3 bibliographic*)) or (TI (systematic* n3 literature)) or (AB (systematic* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 literature)) or (AB (comprehensive* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (AB (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (TI (integrative n3 review)) or (AB (integrative n3 review)) or (JN “Cochrane Database of Systematic Reviews”) or (TI (information n2 synthesis)) or (TI (data n2 synthesis)) or (AB (information n2 synthesis)) or (AB (data n2 synthesis)) or (TI (data n2 extract*)) or (AB (data n2 extract*)) or (TI (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (AB (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (MH “Systematic Review”) or (MH “Meta Analysis”) or (DE "Systematic Review") OR (DE "Meta Analysis") or (TI (meta-analy* or metaanaly*)) or (AB (meta-analy* or metaanaly*)) 250418
10. 8 AND 9 38
Limits:
11. Limit Published Date: 2012 - 2019  
Final 1
Final 2
8 AND 9
8 AND 11
38
830

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU. Det har granskats av Martina Lundqvist, civilekonom, doktorand på institutionen för medicin och hälsa vid Linköping universitet.

Mer inom ämnet

Sidan publicerad