Assistanshundars effekt på personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Hundar kan tränas till att stötta människor som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Hundarna, som ofta går under benämningen assistanshundar, kan ha flera olika arbetsuppgifter åt sin förare, det vill säga den person som är i behov av hjälp på grund av sitt tillstånd eller funktionsnedsättning. Exempel på arbetsuppgifter som assistanshundarna kan utföra är att öppna dörrar, uppmärksamma blodtrycksfall eller fungera som emotionellt stöd åt sin förare.

Fråga SBU:s upplysningstjänst

Vilka vetenskapliga studier finns på effekten av assistanshundar på förare med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar?

Frågeställare: Tjänsteman, Myndigheten för delaktighet

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat fyra systematiska översikter i svaret. Författarna till översikterna drog slutsatsen att studierna på området har flera metodologiska svagheter men att resultaten tyder på att assistanshundar kan ha positiva effekter på förare med rörelsebegränsningar, autism eller på dem som upplevt trauma. Författarnas slutsatser har inte analyserats utifrån svenska förhållanden. SBU:s upplysningstjänst har även identifierat 84 primärstudier, vilka inte har kvalitetsgranskats.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-11-15
Rapportnr: ut201932
Diarienr: SBU 2019/497
https://www.sbu.se/ut201932