Samverkan och nätverk

Genom samverkan kan bättre förutsättningar ges för att resultatet av SBU:s arbete ska komma till användning. I och med arbetet i Rådet för styrning med kunskap medverkar SBU till en samordnad, effektiv och målgruppsanpassad kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

SBU är en också en aktiv part i partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården, och genom arbetet i partnerskapet för kunskapsstyrning inom socialtjänsten har SBU förbättrat förståelsen för behov och förutsättningar för en mer kunskapsbaserad socialtjänst.

Likaså är samverkan med patienter och brukare viktig och förekommer i SBU:s projekt. Bland annat sker detta genom workshoppar där övergripande forskningsfrågor prioriteras eller genom att patienter deltar som sakkunniga i projektgrupper.

Patient- och brukarsamverkan

Samverkan med patienter och brukare är viktig för SBU och förekommer i många av SBU:s projekt. Den anpassas efter behov och syfte och har därför olika form och omfattning. För utvärderingar av forskning sker samverkan oftast för att få en så bra
och relevant frågeställning som möjligt.

Gällande SBU:s projekt där syftet är att prioritera fram viktiga forskningsfrågor eller utfall som forskningen bör använda är patienter och brukare särskilt väsentliga. Här ingår alltid patienter eller brukare, och ibland även anhöriga, som sakkunniga i projektledningen.

SBU ingår i det myndighetsgemensamma nätverket för erfarenhetsutbyte och brukarinvolvering som är knutet till Rådet för styrning med kunskap. Nätverket har under året fokuserat på kunskapsutbyte såväl mellan myndigheterna som med andra aktörer. Nätverket har under året slutfört arbetet med att ta fram en gemensam riktlinje för ersättning vid patient- och brukarsamverkan.

Regionala HTA-organisationer

HTA-nätverket bildades 2007 och består av representanter för regionala och lokala enheter för medicinsk utvärdering (Health Technology Assessment), SBU samt andra myndigheter och organisationer. Syftet med nätverket är att samverka för att undvika dubbelarbete, sträva efter en gemensam metod vid utvärderingarna samt verka för utveckling av metodiken. SBU står för ordförande och samordnare för nätverket. Läs mer om HTA-nätverket

Internationellt

Intresset för utvärderingar av metoder och insatser inom vård och omsorg växer globalt men resurserna är begränsade. Därför ökar vikten av att samarbeta internationellt. SBU intar en stark och ledande roll bland de organisationer som arbetar med utvärdering inom hälso- och sjukvård och sociala frågor i olika länder. Det är också en del av SBU:s uppdrag att bidra till att det internationella samarbetet på området utvecklas. Läs mer om SBU:s internationella verksamhet