Filmer om SBU:s metod

Systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare. I kortare filmer går vi igenom vad en systematisk översikt är, varför man gör en och de olika stegen i översiktsarbetet.

Vad är en systematisk översikt 

Den här filmen beskriver varför systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt funktionshinderområdet. (ca 6:30 minuter)

Fråga 

Den här filmen beskriver hur viktigt det är med en strukturerad fråga som styr det fortsatta översiktsarbetet. (ca 6:20 minuter)

Litteratursökning till systematiska översikter 

Den här filmen handlar om hur man söker efter litteratur till en systematisk översikt. (ca 8 minuter)

Granskning av relevans och risk för bias 

Den här filmen beskriver granskningen av de studier som litteratursökningen identifierat. Det handlar att granska studiernas relevans och deras risk för snedvridning. (ca 9:30 minuter)

Sammanvägning av resultat 

Den här filmen handlar om hur man väljer ut information från de studier som ingår i en systematisk översikt och hur man väger samman resultaten till en samlad bild. (ca 8:00 minuter)

Bedömning av resultatens tillförlitlighet 

Den här filmen handlar om hur man bedömer tillförlitligheten av resultatet från en systematisk översikt. (ca 8:50 minuter)

Hur kan man granska en systematisk översikt? 

Den här filmen beskriver hur professionella kan tänka när de söker efter och granskar en enskild systematisk översikt. (ca 5:39 minuter)

Vad är en hälsoekonomisk analys? 

Hälsoekonomiska analyser hjälper beslutsfattare inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att avgöra hur man kan använda samhällets resurser på bästa sätt. I den här filmen beskrivs hur en sådan analys kan genomföras. (8:43 minuter)

SBU:s modell för att göra översikter av kvalitativ forskning, del 1 

Det här är den första av två filmen som beskriver SBU:s modell för att sammanställa kvalitativ forskning. I den här filmen får du lära dig hur man kan formulera en frågeställning och hur du bedömer relevans och risk för snedvridning. (6:46 minuter)

SBU modell för att göra översikter av kvalitativ forskning, del 2 

Det här är den andra av två filmen som beskriver SBU:s modell för att sammanställa kvalitativ forskning. I den här filmen får du lära dig hur man kan sammanställa resultat och värdera resultatens tillförlitlighet. (7:23 minuter)

Hur kan man göra en etisk analys

Etiska aspekter kan påverka beslut om val av insats i vård och omsorg. För att underlätta arbetet med att identifiera etiska aspekter har SBU tagit fram en vägledning för hälso- och sjukvård och en för socialtjänstområdet. Den här filmen beskriver den vägledningen. (ca 6 minuter)

 

En systematisk översikt steg för steg


Alla stegen i översiktsarbetet.  (47 minuter)