Att göra en systematisk översikt

Systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare. I kortare filmer går vi igenom vad en systematisk översikt är, varför man gör en och de olika stegen i översiktsarbetet.

 Steg i hur man gör en systematisk översikt. Fråga, Litteratursökning, Bedömning av relevans och risk för bias, Sammanvägning av resultat, Bedömning av tillförlitlighet

Vad är en systematisk översikt (ca 6:30 minuter)
Den här filmen beskriver varför systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård, socialtjänst samt funktionshinderområdet.

Fråga (ca 6:20 minuter)
Den här filmen beskriver hur viktigt det är med en strukturerad fråga som styr det fortsatta översiktsarbetet.

Litteratursökning till systematiska översikter (ca 8 minuter)


Den här filmen handlar om hur man söker efter litteratur till en systematisk översikt.

Granskning av relevans och risk för bias (ca 9:30 minuter)
Den här filmen beskriver granskningen av de studier som litteratursökningen identifierat. Det handlar att granska studiernas relevans och deras risk för snedvridning.

Sammanvägning av resultat (ca 8:00 minuter)
Den här filmen handlar om hur man väljer ut information från de studier som ingår i en systematisk översikt och hur man väger samman resultaten till en samlad bild.

Bedömning av resultatens tillförlitlighet (ca 8:50 minuter)
Den här filmen handlar om hur man bedömer tillförlitligheten av resultatet från en systematisk översikt.

En systematisk översikt steg för steg (47 minuter)
Alla stegen i översiktsarbetet.