SD-BERA vid diagnostik av autismspektrumtillstånd eller ADHD

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Att utreda och diagnostisera autismspektrumtillstånd och ”Attention Deficit Hyperactivity Disorder” (ADHD) är en komplex och omfattande uppgift. Mätning av biologiska markörer, biomarkörer, för dessa tillstånd skulle kunna komplettera den kliniska bedömningen av patientens funktion och beteende. Ett annat syfte skulle vara tidigare upptäckt och behandling. 

Företaget som tagit fram SensoDetect®BERA-metoden uppger att den kan fungera som diagnosstöd vid neuropsykiatriska tillstånd.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan SensoDetect®BERA (Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnos vid autismspektrumtillstånd eller ADHD?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några kliniska studier, publicerade i sin helhet, som direkt utvärderar SensoDetect®BERA-metoden för att diagnostisera autismspektrumtillstånd eller ADHD. En klinisk prövning är dock pågående.

Sammantaget finns i nuläget inget underlag för att besvara frågeställningen.

Läs även Upplysningstjänstens svar om SD-BERA för diagnostik vid schizofreni  samt Autismspektrumtillstånd – diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet och ADHD – Diagnostik och behandling, vårdens organisation och patientens delaktighet, alla publicerade år 2013.  

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-08-11.


Frågeställare

Sjukvårdspersonal, Avd för habilitering, Mora

Datum

2014-09-05

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Miriam Entesarian Matsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2014-09-05
https://www.sbu.se/sdbera