Förstudie: Arbetsmiljöns betydelse för hörselnedsättning

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☐ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☑ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

Förstudien visade att det finns vetenskapligt underlag om vissa exponeringar och hörsel­nedsättning. Buller är väl studerat; det finns ett tydligt och vedertaget gränsvärde för buller­nivåer i arbets­miljön. SBU beslutade därför att inte genomföra en utvärderings­rapport inom området.

En bedömning är att ett nytt ställnings­tagande bör göras om några år, då det troligen har publicerats fler studier om den psyko­sociala exponeringens roll för hörsel­nedsättning och tinnitus. Förstudien inleddes i juni 2017 och beslut om att inte gå vidare togs i oktober 2017.

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag av regeringen att samman­ställa kunskap om arbets­miljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ingår att särskilt beakta kvinnors arbetsmiljöer och att samråda med Försäkrings­kassan. Förslag till hörsel­projektet har inkommit från Försäkringskassan.

Hörsel­nedsättning är vanligt; ungefär var sjunde person i Sverige har nedsatt hörsel. Denna förstudie undersökte samband mellan exponering i arbetsmiljön och hörsel (såsom hörsel­nedsättning, tinnitus och överkänslighet för starka ljud).

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

6 oktober 2017: SBU:s interna kvalitets­grupp föreslår att man inte startar en SBU Utvärderar, då det finns kunskap från rapporter och andra myndigheter på området.

Senare ställnings­tagande: SBU beslutade att inte heller kommentera någon befintlig översikt inom området, eftersom det inte gick att identifiera någon översikt som uppfyllde kriterierna för publikations­typen SBU Kommenterar.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Karin Stenström, projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

Ingen sakkunnig kontaktades under förstudien.

Förstudie – sammanfattning Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Publicerad: 2018-12-20
Diarienr: SBU 2017/899