Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Förstudie: Arbetsmiljöns betydelse för hörselnedsättning

Detta är en sammanfattning av förstudie från SBU på en avgränsad fråga. Förstudien bygger inte på en systematisk litteratursökning. Kvaliteten på ingående studier som nämns i förstudien har inte bedömts. Denna förstudie har tagits fram av SBU:s kansli och utgör ett beslutsunderlag för SBU, men har inte granskats av SBU:s vetenskapliga råd eller nämnd.

Förstudie – sammanfattning

Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Ställningstagande mot bakgrund av förstudien

☐ Starta SBU Utvärderar
☐ Starta SBU Bereder
☐ Starta SBU Kommenterar
☐ Starta ett SBU upplysningstjänstsvar
☐ Starta SBU Kartlägger
☐ Resulterade i vetenskapliga kunskapsluckor
☑ Avsluta i och med förstudien

Underlag från förstudien

Förstudien visade att det finns vetenskapligt underlag om vissa exponeringar och hörsel­nedsättning. Buller är väl studerat; det finns ett tydligt och vedertaget gränsvärde för buller­nivåer i arbets­miljön. SBU beslutade därför att inte genomföra en utvärderings­rapport inom området.

En bedömning är att ett nytt ställnings­tagande bör göras om några år, då det troligen har publicerats fler studier om den psyko­sociala exponeringens roll för hörsel­nedsättning och tinnitus. Förstudien inleddes i juni 2017 och beslut om att inte gå vidare togs i oktober 2017.

Bakgrund

SBU har fått i uppdrag av regeringen att samman­ställa kunskap om arbets­miljöns betydelse för uppkomst av sjukdom. I uppdraget ingår att särskilt beakta kvinnors arbetsmiljöer och att samråda med Försäkrings­kassan. Förslag till hörsel­projektet har inkommit från Försäkringskassan.

Hörsel­nedsättning är vanligt; ungefär var sjunde person i Sverige har nedsatt hörsel. Denna förstudie undersökte samband mellan exponering i arbetsmiljön och hörsel (såsom hörsel­nedsättning, tinnitus och överkänslighet för starka ljud).

Utlåtande från SBU:s interna kvalitetsgrupp

6 oktober 2017: SBU:s interna kvalitets­grupp föreslår att man inte startar en SBU Utvärderar, då det finns kunskap från rapporter och andra myndigheter på området.

Senare ställnings­tagande: SBU beslutade att inte heller kommentera någon befintlig översikt inom området, eftersom det inte gick att identifiera någon översikt som uppfyllde kriterierna för publikations­typen SBU Kommenterar.

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien

  • Karin Stenström, projektledare
  • Agneta Brolund, informationsspecialist
  • Sara Fundell, projektadministratör

Sakkunnig som konsulterats under förstudien

Ingen sakkunnig kontaktades under förstudien.

Publicerad: 2018-12-20 Diarienr: SBU 2017/899
Sidan publicerad