Effekten av vibrationsplatta för patienter med neurologisk sjukdom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vibrationsplattor är en typ av träningsapparatur som framför allt har använts och studerats inom idrottsmedicin för sina potentiellt prestationshöjande effekter. Metoden har vidare kommit att användas inom habilitering och rehabilitering som komplement till sedvanlig fysioterapi, exempelvis inom äldrevården, för patienter med neurologiska sjukdomar, samt för barn med utvecklingsstörning och funktionshinder

Effekter som eftersöks är förbättringar av muskelstyrka, balans, gångfunktion och mobilitet.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vad är effekten av vibrationsplatta för patienter med neurologisk sjukdom i ett icke-akut skede?

Sammanfattning av SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat nio systematiska översikter som studerat effekten av träning på vibrationsplatta för patienter med stroke, Parkinsons sjukdom (PD), multipel skleros (MS), cerebral pares (CP) och ryggmärgsskada.

Sammantaget drar författarna till översikterna slutsatsen att det inte går att säga om träning på vibrationsplatta har förbättrande effekter på muskelstyrka, balans, gångfunktion och mobilitet för dessa patientgrupper. De enskilda originalstudierna som ingår i översikterna skiljde sig i studieupplägg, studiekvalitet, träningsprogram, duration och utfallsmått för att kunna dra några enhetliga slutsatser om metodens användbarhet, och det krävs fler studier med högre kvalitet och definierade gränsvärden för funktionsförbättringar för att bedöma effekten av träning på vibrationsplatta.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. I detta svar redovisas endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 150615.

Identifierad litteratur

Liao LR, Huang M, Lam FM, Pang MY. Effects of whole-body vibration therapy on body functions and structures, activity, and participation poststroke: A systematic review. Phys Ther. 2014; 94(9): 1232-1251. 

Yang X, Wang P, Liu C, He C, Reinhardt JD. The effect of whole body vibration on balance, gait performance and mobility in people with stroke: A systematic review and meta-analysis. Clin Rehabil. 2014 Oct 13. pii: 0269215514552829.

Lau RW, Teo T, Yu F, Chung RC, Pang MY. Effects of whole-body vibration on sensorimotor performance in people with Parkinson disease: a systematic review. Phys Ther. 2011; 91(2): 198-209.

Sharififar S, Coronado RA, Romero S, Azari H, Thigpen M. The effects of whole body vibration on mobility and balance in Parkinson disease: a systematic review. Iran J Med Sci. 2014; 39(4): 318-326.

Santos-Filho SD, Cameron MH, Bernardo-Filho M. Benefits of whole-body vibration with an oscillating platform for people with multiple sclerosis: a systematic review. Mult Scler Int.; 2012: 274728.

Sitjà Rabert M, Rigau Comas D, Fort Vanmeerhaeghe A, Santoyo Medina C, Roqué i Figuls M, Romero-Rodríguez D, Bonfill Cosp X. Whole-body vibration training for patients with neurodegenerative disease. Cochrane Database Syst Rev. 2012; CD009097. 

del Pozo-Cruz B, Adsuar JC, Parraca JA, del Pozo-Cruz J, Olivares PR, Gusi N. Using whole-body vibration training in patients affected with common neurological diseases: A systematic literature review. J Altern Complement Med. 2012; 18(1): 29-41. 

Chanou K, Gerodimos V, Karatrantou K, Jamurtas A. Whole-body vibration and rehabilitation of chronic diseases: a review of the literature. J Sports Sci Med. 2012; 11(2): 187-200.

Rogan S1, Hilfiker R, Schenk A, Vogler A, Taeymans J. Effects of whole-body vibration with stochastic resonance on balance in persons with balance disability and falls history – a systematic review. Res Sports Med. 2014; 22(3): 294-313.


Frågeställare

Utvecklingsledare, Västmanland

Publiceringsdatum

2015-06-29

Programchef

Jan Liliemark

Ansvarig utredare

Malin Höistad, malin.höistad@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, samordnare

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-06-29
https://www.sbu.se/vibrationsplatta