Om SBU

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst. Vi granskar också forskning om funktionstillstånd- och funktionshinder, samt om arbetsmiljöns betydelse för uppkomst av sjukdom.

I filmen nedan berättar vi om SBU:s uppdrag och bidrag till en bättre hälsa och välfärd i samhället.

Vi kvalitetsgranskar och sammanställer forskning

Genom att granska och sammanställa aktuell och välgjord forskning tar SBU reda på vilken effekt olika metoder och insatser har. Vi tar också reda på om det finns några risker eller etiska problem, hur de upplevs och vad som gör mest nytta för pengarna. Det gör vi på ett systematiskt och transparent sätt, som även går att reproducera.

Vi sammanställer resultaten av utvärderingarna i rapporter. Rapporterna utgör viktiga underlag till andra myndigheters arbeten med att ta fram vägledningar, riktlinjer eller beslutsunderlag. De kan även användas som underlag vid statliga utredningar och lagstiftning.

SBU:s rapporter
SBU:s pågående projekt

Vi identifierar och prioriterar vetenskapliga kunskapsluckor

SBU identifierar metoder och insatser vars effekter det saknas tillräcklig kunskap om, så kallade vetenskapliga kunskapsluckor. Vi prioriterar även vilka av kunskapsluckorna som är mest angelägna att fylla med hjälp av praktiknära forskning. Vi utgår då från brukares, patienters, klienters, närståendes och vårdpersonals perspektiv.

Identifierade kunskapsluckor publiceras löpande i vår databas för vetenskapliga kunskapsluckor.

Vi utbildar och svarar på frågor

SBU erbjuder en upplysningstjänst som kan ta fram beslutsunderlag till frågeställare som är verksamma inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och funktionshinderområdet. Du som arbetar inom dessa områden kan ge förslag på frågor genom vår frågeportal.

För en ökad kunskapsspridning erbjuder vi även utbildningar i metodkunskap och i hur vetenskapliga underlag kan användas i praktiken. Vi erbjuder både kurser och seminarium som riktar sig till bland annat medarbetare vid myndigheter, regioner, högskola och universitet. Vi har också publicerat ett metodstöd på vår webbplats.

SBU:s utbildningar och seminarium
SBU:s metodstöd

Vi deltar i den internationella metodutvecklingen

Intresset för utvärderingar av metoder och insatser inom vård och omsorg växer globalt men resurserna är begränsade. Därför ökar vikten av att samarbeta internationellt. SBU intar en stark och ledande roll bland de organisationer som arbetar med utvärdering inom hälso- och sjukvård och sociala frågor i olika länder. I SBU:s uppdrag ingår bland annat att vara kontaktmyndighet i internationella frågor och stödja såväl det europeiska samarbetet som övrigt internationellt samarbete.

SBU:s internationella arbete

Mer om SBU

I filmen nedan berättar vi om vad SBU gör på en minut.

Transkribering av filmen "En minut om SBU"

Broschyr om SBU
Presentationsbroschyr om SBU