Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Utbildning i egenvård för personer med intellektuell funktionsnedsättning som har diabetes

Diabetes är ett tillstånd som kräver livslång anpassning till hälsosamma levnadsvanor och, efter behov, till medicinering. Diabetes förekommer oftare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning än i den övriga befolkningen. För att personer med intellektuell funktionsnedsättning och diabetes ska kunna leva ett liv med god livskvalitet behöver de, liksom andra patientgrupper med diabetes, utbildning och stöd för egenvård. För det ändamålet har det föreslagits att det behövs en målgruppsanpassad patientutbildning för egenvård.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 7 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vad finns det för vetenskapliga studier av effekter av utbildningsinsatser för egenvård av diabetes, riktade sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Frågeställare: Vårdutvecklingsledare, Akademiskt primärvårdscentrum, region Stockholm.

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon systematisk litteraturöversikt. En relevant primärstudie (RCT) identifierades som undersökte ett strukturerat egenvårdsprogram (DESMOND-ID) riktat till vuxna personer med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning och typ 2-diabetes, samt vårdpersonal. Primärstudien har inte kvalitetsgranskats och författarnas slutsatser presenteras därför inte här, men studien finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha minst medelhög kvalitet och överförbarhet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

Litteratursökning

PubMed via NLM 2019-09-05
Patient education aimed at adults with intellectual disabilities and simultaneous diabetes for self-care of diabetes
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; [MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; [MAJR] = MeSH Major Topic; [TIAB] = Title or abstract; [TI] = Title; [AU] = Author; [TW] = Text Word; Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. "Intellectual Disability"[Mesh] or "Developmental Disabilities"[Mesh] or "Mentally Disabled Persons"[Mesh] OR  "Education of Intellectually Disabled"[Mesh] or developmental disabilit*[tiab] or developmental disorder*[tiab] or Down syndrome[tiab] or Down’s syndrome[tiab] or mental deficienc*[tiab] or mental disabilit*[tiab] or mental retardation[tiab] or mentally retarded[tiab] or intellectual and developmental disabilit*[tiab] or intellectual disabilit*[tiab] or intellectually disable*[tiab] 147011
2. "Diabetes Mellitus"[Mesh] or diabetes[tiab] or diabetic[tiab] or prediabetes[tiab] or pre-diabetes[tiab] 652789
3. 1 and 2 1499
Intervention:
4. "Patient Education as Topic"[Mesh:NoExp] or coaching[tw] or education*[tw] or health-coach*[tw] or intervention*[tw] or managing*[tw] or management[tw] or program*[tw] or "Self-Management"[Mesh] OR "Self Care"[Mesh] or self-manage*[tw] or self-monitor*[tw] or self-care[tw] 3443211
Combined sets/Limits
5. 3 and 4 284
6. 3 and 4 Filters activated: Publication date from 2014/01/01, Danish, English, Norwegian, Swedish 262
Final   262

 

PsycINFO via Embase 2019-09-05
Patient education aimed at adults with intellectual disabilities and simultaneous diabetes for self-care of diabetes
Search terms Items found
Population:
1. ( DE "Intellectual Development Disorder" OR DE "Anencephaly" OR DE "Crying Cat Syndrome" OR DE "Down's Syndrome" OR DE "Tay Sachs Disease" Or DE "Developmental Disabilities" OR DE "Specific Language Impairment" ) OR ( TX ("developmental disabilit*" or "developmental disorder* " or "Down syndrome" or "Down’s syndrome" or "mental deficienc*" or "mental disabilit*" or "mental retardation" or "mentally retarded" or "intellectual disabilit*" or "intellectually disable*") ) 128444
2. ( DE "Diabetes" OR DE "Diabetes Insipidus" OR DE "Diabetes Mellitus" OR DE "Type 2 Diabetes" ) OR ( TX (diabetes or diabetic or prediabetes or pre-diabetes) ) 33584
3. 1 and 2 461
4. ( DE "Client Education" or DE "Health Education" or DE "Self-Care Skills" ) OR ( TX coaching or education* or health-coach* or intervention* or managing* or management or program* or self-manage* or self-monitor* or self-care ) 1669188
Combined sets/Limits
5. 3 and 4 179
6. 3 and 4 Limiters  - Peer Reviewed; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish 125
Final   125
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; au = Author; MeSH = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; this term only = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy; :ti = Title; :ab = Abstract; :kw = Keyword; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase; CDSR = Cochrane Database of Systematic Review; CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”; CRM = Method Studies; DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”; EED = Economic Evaluations; HTA = Health Technology Assessments

Cinahl via ebsco.com 2019-09-06

Patient education aimed at adults with intellectual disabilities and simultaneous diabetes for self-care of diabetes

/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. (MH "Intellectual Disability+") OR SU ( "developmental disabilit*" or "developmental disorder* " or "Down syndrome" or "Down’s syndrome" or "mental deficienc*" or "mental disabilit*" or "mental retardation" or "mentally retarded" or "intellectual disabilit*" or "intellectually disable*" ) 35184
2. (MH "Diabetes Mellitus+") OR SU (diabetes or diabetic or prediabetes or pre-diabetes) 150307
3. 1 AND 2 281
Intervention:
4. (MH "Health Education")  OR (MH "Patient Education+")  OR (MH "Diabetes Educators") OR (MH "Diabetes Education")  OR SU ( coaching or education* or health-coach* or intervention* or managing* or management or program* or self-manage* or self-monitor* or self-care ) 810565
Combined sets:
5. 3 AND 4 78
6. 3 AND 4 Limiters - Peer Reviewed; Research Article; Language: Danish, English, Norwegian, Swedish 20
Final   20

 

Academic Search Elite, ERIC, Psychology and Behavioral Sciences Collection, SocINDEX with Full Text via ebsco.com 2019-09-06
Patient education aimed at adults with intellectual disabilities and simultaneous diabetes for self-care of diabetes
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. TI ( ( ( "developmental disabilit*" or "developmental disorder* " or "Down syndrome" or "Down’s syndrome" or "mental deficienc*" or "mental disabilit*" or "mental retardation" or "mentally retarded" or "intellectual disabilit*" or "intellectually disable*" ) ) AND ( (diabetes or diabetic or prediabetes or pre-diabetes) ) AND ( ( coaching or education* or health-coach* or intervention* or managing* or management or program* or self-manage* or self-monitor* or self-care ) ) ) OR AB ( ( ( "developmental disabilit*" or "developmental disorder* " or "Down syndrome" or "Down’s syndrome" or "mental deficienc*" or "mental disabilit*" or "mental retardation" or "mentally retarded" or "intellectual disabilit*" or "intellectually disable*" ) ) AND ( (diabetes or diabetic or prediabetes or pre-diabetes) ) AND ( ( coaching or education* or health-coach* or intervention* or managing* or management or program* or self-manage* or self-monitor* or self-care ) ) ) 178
Combined sets /Limits
2. Limiters  - Scholarly (Peer Reviewed) Journals  
Final 1 AND 2 147

Projektgurpp

Detta svar är sammanställt av Susanna Larsson Tholén, projektledare, Anna Christensson, projektledare, Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist, Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson/Irene Edebert (projektsamordnare) vid SBU.

Sidan publicerad