Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Sammanfattning

Schizofreni är i de flesta fall en kronisk och invalidiserade psykisk sjukdom. Medellivslängden är i genomsnitt 15 år kortare för män och 12 år kortare för kvinnor än för den övriga befolkningen. Rökning, missbruk av alkohol och droger, bristfällig kosthållning samt brist på fysisk aktivitet är viktiga bidragande orsaker till en hög grad av andra samtidiga sjukdomar, till exempel diabetes typ 2 och kardiovaskulära sjukdomar.

SBU:s bedömning av kunskapsläget

 • En kombination av beteendepåverkande åtgärder som syftar till att främja både fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ger endast en liten minskning av kroppsvikt och BMI samt en liten förbättring av livskvaliteten hos personer med schizofreni. Men det saknas studier som undersökt om effekten kvarstår i mer än tolv månader. Det är oklart om den fysiska aktivitetsnivån påverkas.
 • Beteendepåverkande åtgärder som syftar till att främja fysisk aktivitet har en försumbar effekt på kroppsvikt och BMI, fysisk aktivitetsnivå och livskvalitet hos personer med schizofreni. Det saknas studier som enbart avser insatser för att främja hälsosamma kostvanor.
 • Rökavvänjningsläkemedlen bupropion och vareniklin ger en ökad rökfrihet hos personer med schizofreni. Studier med uppföljningar som är längre än sex månader saknas dock. Nyttan av bupropion för att minska rökningens omfattning i denna grupp är oklar. Det finns alltför få studier av behandling med nikotinplåster på personer med schizofreni för att effekten ska kunna bedömas. Nikotinplåster har dock visat sig effektiva i studier på rökare i allmänbefolkningen.
 • För personer med schizofreni som är beroende av eller missbrukar alkohol används alkoholläkemedlen naltrexon, akamprosat, disulfiram och nalmefen. Studierna på denna patientgrupp är emellertid alltför få för att man ska kunna dra några slutsatser. Läkemedlen har dock visat sig ge god effekt hos andra patienter med beroende eller missbruk av alkohol.
 • Det saknas publicerade studier om kostnadseffektivitet avseende beteendepåverkande åtgärder för att främja fysisk aktivitet och hälsosam kost samt läkemedelsbehandling för att främja rökfrihet och begränsa beroende och missbruk av alkohol.
 • I SBU:s rapport från 2012 redovisades att personer med schizofreni och schizofreniliknande tillstånd på många sätt fick sämre vård än andra trots att behovet är minst lika stort. Därmed riskerar patientgruppen att diskrimineras avseende lika tillgång till vård. Hälso- och sjukvården bör undvika att de problem som sjukdomen medför inte tillåts försämra tillgången eller möjligheterna till annan vård inklusive hjälp med livsstilsförändringar. Samt att personer med schizofreni inte försummas i jämförelse med grupper som bättre kan bedöma sina behov och efterfråga vård.

Citera denna rapport: SBU. Åtgärder för att stödja personer med schizofreni att förändra ohälsosamma levnadsvanor. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2016. SBU-rapport nr 232. ISBN 978-91-85413-90-4.

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Rolf Adolfsson, Professor, sakkunnig, Umeå universitet
 • Mats Berglund, Professor emeritus, sakkunnig, Lunds universitet
 • Gunilla Ringbäck Weitoft, Utredare, Socialstyrelsen, Stockholm

SBU

 • Mikael Nilsson (projektledare)
 • Sofia Tranæus (biträdande projektledare)
 • Anna Attergren Granath (projektadministratör)
 • Hanna Olofsson (informationsspecialist)
 • Thomas Davidson (hälsoekonom)
Sidan publicerad