19 maj
""

Tilläggsbehandling med SGLT2-hämmare och GLP1-receptoragonister hos patienter med typ 2-diabetes och risk för hjärt- och kärlsjukdom eller njursjukdom

18 maj
""

Postcovid – behandling och rehabilitering vid postinfektiöst tillstånd efter covid-19

Här hittar du resultaten från vårt löpande regeringsuppdrag, att bevaka forskningsutvecklingen på området postcovid – behandling och rehabilitering. Vi har skapat en levande evidenskarta, med de relevanta artiklar vi hittills identifierat. Det går att filtrera artiklarna efter hur SBU bedömt risken för systematiska fel, dessutom hittar du en klickbar lista på studier som exkluderats.

aktuellt
""

Var med och påverka forskning om lipödem!

Vilka forskningsfrågor tycker du är viktigast? Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens forskning genom att svara på vår enkät!

16 maj
""

SBU söker hälsoekonom

11 maj
""

Hälsoekonomi

I SBU:s uppdrag ingår att utvärdera insatser inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och funktionshinderområdet ur ett ekonomiskt perspektiv. Det ekonomiska perspektivet är viktigt eftersom samhällets resurser är begränsade. Begränsade resurser i kombination med en ökad efterfrågan på sjukvård och omsorg, en åldrande befolkning samt en kontinuerlig introduktion av nya behandlingar kräver prioriteringar mellan behandlingar och insatser. Hälsoekonomiska utvärderingar kan tillsammans med andra typer av beslutsunderlag ge stöd i sådana beslut.

10 maj
""

Åtgärder och behandling vid extravasal infusion

Vilken sammanställd forskning finns om icke-invasiv behandling vid extravasering av intravenösa infusioner? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

maj
""

SBU söker en säkerhetsansvarig

maj
""
Rapport

Rullstolar och tilläggsutrustning

maj
""

Tilläggsbehandling av långverkande antikolinergika till kombinationsbehandling av medelsvår till svår astma

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från McMaster University i Kanada.

Fler nyheter