Utvärdering av insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten

En metodbok

Syftet med SBU:s metodbok är att ge vägledning åt de som utför och granskar systematiska översikter inom hälso- och sjukvård, tandvården samt socialtjänst och funktionshinderområdet. Metodboken används av sakkunniga och medarbetare i SBU:s projekt, men riktar sig också till deltagare i SBU:s utbildningar. Ytterligare målgrupper är forskare, doktorander och studenter.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s Metodbok

Vägledning och stöd för att göra systematiska översikter.

SBU är en statlig myndighet som genomfört oberoende utvärderingar av interventioner och metoder inom hälso- och sjukvården under flera decennier. På senare år har SBU fått ett vidare uppdrag, som omfattar insatser från socialtjänsten och insatser gjorda inom ramen för LSS (Lagen om stöd och service).

SBU:s första metodbok utkom 2013 (SBU. Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården: en handbok). SBU:s nuvarande metodbok är webbaserad och uppdateras återkommande.

Denna version (publicerad 9 november 2023) är resultatet av ett omfattande revideringsarbete. Samtliga kapitel har uppdaterats eller skrivits om, och ny information har tillkommit. Detta medför att de tidigare upplagorna i tryckt format, och den senaste som publicerades enbart elektroniskt i oktober 2020, inte längre är aktuella.

Tidigare versioner av metodboken

Citera metodboken 

SBU. Utvärdering av insatser i hälso- och sjukvården och socialtjänsten: En metodbok. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2023. [nedladdad År Månad Datum]. Tillgänglig från: https://www.sbu.se/metodbok

Granskningsmallar

Vi har samlat granskningsmallar för att granska risk för bias i olika typer av studier samt SBU:s etiska vägledningar. Syftet är dels att tillgängliggöra till de granskningsmallar och vägledningar som SBU arbetar med och använder, dels att hänvisa vidare i de fall SBU inte har någon specifik mall. Majoriteten av de mallar vi använder är framtagna av internationella organisationer som vi i vissa fall har översatt till svenska. Till granskningsmallarna

Mallarna är fria att använda, ange nedladdningsdatum och SBU som källa.

Filmer om vår metod

Filmer om SBU:s metod

Systematiska översikter är en viktig hjälp för beslutsfattare. I kortare filmer går vi igenom vad en systematisk översikt är, varför man gör en och de olika stegen i översiktsarbetet.

Filmer om vår metod

Övriga metoder som SBU använder

Prioriterade utfall, Core Outcome set (COS)

En uppsättning prioriterade utfall/ ett Core Outcome Set (COS), innebär att man för en sjukdom, ett tillstånd, eller ibland en specifik behandling, låter personer med tillståndet, anhöriga, profession och forskare gemensamt komma överens om ett begränsat antal utfall med särskilt central betydelse. Genom att utveckla och implementera COS är målsättningen att studier lättare ska kunna jämföras och resultaten vägas samman. Det kan på sikt bidra till starkare kunskaps- och beslutsunderlag för beslutsfattare, patienter och vårdpersonal. Läs mer om metoden 

Prioritering av kunskapsluckor med James Lind Alliance metod

SBU:s arbete med att lyfta fram den mest efterfrågade forskningen inom vissa områden, att prioritera de viktigaste kunskapsluckorna. Läs mer om metoden

Sidan publicerad