Internetförmedlad psykologisk behandling

Jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom

I denna rapport utvärderar SBU internetförmedlad psykologisk behandling jämfört med andra relevanta behandlingsalternativ som till exempel behandling där patienten träffar en terapeut, individuellt eller i grupp. Utvärderingen innefattar behandling vid diagnoserna depressivt syndrom, ångestsyndrom, tvångssyndrom eller trauma- och stressrelaterat syndrom. Positiva och negativa effekter samt kostnadseffektivitet utvärderas. SBU belyser även etiska aspekter.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

 • För vuxna personer med diagnosen social ångest är iKBT på kort och lång sikt (minst sex månader) möjligen likvärdigt med KBT i grupp i fråga om effekten på symtom, funktionsförmåga och livskvalitet (låg tillförlitlighet). Förutsatt att effekten är likvärdig skulle iKBT kunna vara ett kostnadsbesparande behandlingsalternativ.
 • För vuxna personer med diagnosen hypokondri/hälsoångest är iKBT möjligen likvärdigt med traditionell individuell KBT i fråga om effekten på symtom och funktionsförmåga på kort sikt (låg tillförlitlighet), men samtidigt är risken för kvarvarande symtom på längre sikt möjligen något större med iKBT (låg tillförlitlighet).
 • För vuxna personer som har diagnosen depression och som får sedvanlig behandling kan tillägg av iKBT kortsiktigt minska symtomen ytterligare något (låg tillförlitlighet). Effekterna på lång sikt kan inte bedömas, och därmed inte heller kostnadseffektiviteten.
 • För barn och ungdomar går det inte att bedöma effekterna av iKBT, jämfört med andra behandlingsalternativ, för någon av de granskade diagnoserna.
 • Trots att det har bedrivits forskning på iKBT under många år finns det fortfarande relativt få studier som jämfört effekterna med andra relevanta behandlingsalternativ. Det behövs fler sådana studier för samtliga diagnoser och åldersgrupper som granskats.

Kommentar

Alla Sveriges regioner erbjuder iKBT till vuxna, och femton regioner erbjuder det även till barn och unga med ångest eller depression (enligt uppgifter från SKR). Det behövs fler studier för att kunna bedöma för vilka diagnoser och åldersgrupper iKBT skulle kunna vara ett likvärdigt alternativ till andra behandlingar. Vid rådande kunskapsläge är det viktigt att fortsätta följa upp och utvärdera iKBT i kliniska verksamheter.

I flera studier av iKBT som tillägg till sedvanlig vård vid lindrig till måttlig depression framkommer det att följsamheten till den internetförmedlade behandlingen är bristfällig. Det är tänkbart att bristande följsamhet försämrar resultaten för den individuella patienten. Det kan även tyda på svårigheter att genomföra behandlingen så som den är tänkt.

Man behöver även vara uppmärksam på de etiska aspekter som kan aktualiseras vid internetförmedlad psykologisk behandling. Behandling via internet skulle potentiellt kunna öka tillgången till behandling. Om effekten skulle visa sig vara likvärdig, och iKBT därmed skulle vara ett kostnadsbesparande behandlingsalternativ, skulle det finnas en potential att frigöra resurser för de patienter som behöver andra typer av insatser. Det finns samtidigt en potentiell risk att iKBT i praktiken tränger undan traditionell behandling och att grupper som kan ha svårt att tillgodogöra sig behandling via internet därigenom får en försämrad tillgång till vårdinsatser.

Om internetförmedlad behandling införs behöver därför jämlikhets- och rättviseaspekterna utvärderas och övervägas och individens behov av vård bedömas, så att patienter som kan ha svårt att tillgodogöra sig sådan behandling inte får en försämrad tillgång till vård.

Citera denna rapport:

SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling: jämförelse med andra behandlingar vid psykiatriska syndrom. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2021. SBU Utvärderar 337. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/337

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi, Uppsala universitet
 • Ulf Jonsson, docent i barn- och ungdomspsykiatrisk forskning, Uppsala universitet
 • Steven J. Linton, seniorprofessor i klinisk psykologi, Örebro universitet
 • Helene Ybrandt, docent i psykologi, Umeå universitet

Kansli

 • Monica Hultcrantz, projektledare (från 200817)
 • Miriam Entesarian Matsson, projektledare (till 200508)
 • Lina Leander, biträdande projektledare
 • Laura Lintamo, projektdeltagare
 • Anna Ringborg, hälsoekonom
 • Klas Moberg, informationsspecialist
 • Irini Åberg, projektadministratör (från 200504)
 • Anna Attergren Granath, projektadministratör (till 200504)
 • Pernilla Östlund, projektansvarig chef

Pressmeddelande

KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest

I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest

För vuxna som har ångest inför att umgås med andra (”social fobi”) ger KBT-program som de går igenom på egen hand – efter sedvanlig diagnostik men utan vidare samtals kontakt med behandlare – möjligen likvärdig effekt som grupp-KBT. Och för vuxna med hälsoångest (”hypokondri”) är sådan internetförmedlad KBT möjligen likvärdigt med traditionell individuell KBT på kort sikt – men långsiktigt kanske något sämre. Vid andra psykiatriska tillstånd är det oklart hur programmen står sig gentemot annan behandling. SBU:s nya utvärdering pekar också på etiska frågor.

Läs artikeln
Sidan publicerad