Hantverk som terapiform till personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har olika behov av stöd och vård. Hantverksterapi såsom träslöjd är en terapiform som skulle kunna ge effekter i form av minskade symtom på till exempel depression, ångest och stress, livskvalitet och funktionalitet.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det forskning som stöder att hantverk kan hjälpa personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en randomiserad kontrollerad studie (RCT) och två observationsstudier (en okontrollerad och en kontrollerad) som undersökt effekter av hantverksterapi.

I RCT:n drar författarna slutsatsen att konst- och hantverksterapi, så som den levereras i denna studie, för personer med schizofreni inte förbättrar global funktionalitet, psykisk hälsa eller andra hälsorelaterade utfall.

I en av observationsstudierna drar författarna slutsatsen att för deltagare intagna för psykiatrisk vård så kan konst- och hantverksterapi ge minskade symtom på depression, ångest och stress, samt ökad livskvalitet och funktionalitet. Studien är dock okontrollerad och mäter endast före och efter terapin. I den kontrollerade observationsstudien drar författarna slutsatsen att kognitiv träning kan minska neuropsykologiska dysfunktioner hos personer med schizofreni jämfört med hantverksträning.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.


Publiceringsdatum

2015-06-10

Programchef

Jan Liliemark

Ansvarig utredare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Programsamordnare

Jessica Dagerhamn

Projektadministratör

Madelene Lusth Sjöberg

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2015-06-10
https://www.sbu.se/hantverk