Organisation

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, är en statlig myndighet. Här arbetar cirka 90 personer med att utvärdera och sammanställa vetenskaplig kunskap, samordna projektgrupper och sprida resultaten av utvärderingarna.

SBU är en enrådighetsmyndighet som består av fyra utvärderingsavdelningar, en avdelning för kommunikation och en avdelning för verksamhetsstöd. Myndigheten leds av generaldirektör Britta Björkholm, som är myndighetens högsta chef.

Råd för kvalitetssäkring och insyn

Som stöd till generaldirektören har SBU ett vetenskapligt råd, som är ett rådgivande organ för kvalitetssäkring av myndighetens produkter och metoder. Vid SBU finns även ett insynsråd som ska utöva insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd.

Läs mer om SBU:s vetenskapliga råd
Läs mer om SBU:s insynsråd

Samarbete med sakkunniga

SBU samarbetar med ett aktivt nätverk av flera hundra sakkunniga från klinik och forskning, både från Sverige och internationellt. Här finns framstående experter inom bland annat medicin, omvårdnad, tandvård, hälsoekonomi, etik och epidemiologi. Experterna tillför viktiga kunskaper och perspektiv som bidrar till att SBU:s rapporter främjar en säkrare och bättre hälso- och sjukvård samt socialtjänst.