Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada

En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter

Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

SBU har sammanställt både kvantitativ och kvalitativ forskning på området rehabilitering för vuxna efter en traumatisk hjärnskada, från det tidiga till det sena skedet. Granskningen har gjorts ur ett medicinskt, ekonomiskt, etiskt, socialt och samhälleligt perspektiv. 

Projektet initierades av SBU utifrån projektförslag från personer inom den svenska hälso- och sjukvården.

Slutsatser

Rehabilitering vid lätt traumatisk hjärnskada med restsymtom:

  • Specialiserad hjärnskadeinriktad rehabilitering med fokus på problemlösningsterapi (eng.: problem solving), eller kognitiv beteendeterapi (KBT), minskar restsymtom, förbättrar psykisk funktion, minskar depression samt ökar aktivitetsnivå, delaktighet och livskvalitet, jämfört med sedvanlig vård (resultaten har låg tillförlitlighet). En enkel beräkning ger en kostnad på omkring 500 000 kronor per kvalitetsjusterat levnadsår för sådan rehabilitering. Denna kostnad är troligtvis överskattad eftersom beräkningen inte tar hänsyn till eventuella besparingar genom rehabiliteringen.
  • Specialiserad interdisciplinär hjärnskadeinriktad rehabilitering ger minskade restsymtom jämfört med sedvanlig vård (resultatet har låg tillförlitlighet). För att kunna bedöma övriga effekter och kostnadseffektivitet behövs mer forskning.

Rehabilitering vid medelsvår till svår traumatisk hjärnskada:

  • Eftersom det finns få välgjorda studier går det inte att bedöma effekterna av arbetslivsinriktad rehabilitering, rehabilitering med hjälp av samordnare, särskilda boendeformer eller specialiserad hjärnskaderehabilitering i slutenvård i tidigt skede respektive öppenvård i ett senare skede

Upplevelser och erfarenheter av rehabilitering hos personer med traumatisk hjärnskada:

  • De kvalitativa studierna visade att personer med traumatisk hjärnskada under lång tid måste kämpa på egen hand med att ställa om sitt vardagsliv och att närstående var ett viktigt stöd i rehabiliteringsprocessen. De upplevde att tillgängligheten till hjärnskaderehabilitering var bristfällig och att de insatser som gavs varken var individanpassade eller samordnade. De upplevde vidare att ett professionellt och respektfullt bemötande från de yrkesverksamma och individuellt anpassad information främjade rehabiliteringen.

Kunskapsläget:

  • Det råder generell brist på välgjorda vetenskapliga studier av rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada där man har en jämförelsegrupp. För att få en bättre kunskap om rehabiliteringens effekter är det önskvärt att framtida studier standardiseras vad gäller design, behandlingsintensitet, utfallsmått och mätmetoder. Det behövs studier som tar hänsyn till effekter och kostnader av olika interventioner över en längre tidshorisont än ett år. Det är också önskvärt med studier från svenska förhållanden som undersöker effekter och personers erfarenheter av att ha fått hjärnskaderehabilitering.

Citera denna rapport:

SBU. Rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada: en systematisk översikt och utvärdering av medicinska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU Utvärderar 304. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/304

Pressmeddelande

Specialiserad rehabilitering – en fördel efter hjärnskakning

Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU. För rehabiliteringsformer efter svårare hjärnskador fann SBU inga tillförlitliga resultat – det är svårt att genomföra jämförande studier i denna patientgrupp.

Läs pressmeddelande

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning

Hjärnskadeinriktad rehabilitering i form av problemlösande terapi eller kbt ledd av specialiserad personal kan ge bättre resultat än sedvanlig vård vid hjärnskakning med restsymtom. Det finns möjlighet till mindre symtom, mindre nedsatt psykisk funktion och mindre depression. Insatserna beräknas kosta 500 000 kronor per livskvalitetsjusterat levnadsår, men nettokostnaden blir nog lägre eftersom andra kostnader undviks.

Läs artikeln
Sidan publicerad