Blåssköljning via kvarliggande kateter

Inom hemsjukvård av äldre och funktionshindrade patienter är långvarig kateterisering av urinröret (så kallad kvarliggande kateter) en relativt vanlig åtgärd. Vid användningen av kateter en längre tid ökar dock risken för komplikationer [1]. Biofilmsassocierade infektioner är ett stort problem vid kateterbehandling och enligt vårdhandboken rekommenderas ett antiseptiskt arbetssätt vid kateterisering [2].

Detta upplysningstjänstsvar handlar om nytta och risker vid användning av kvarliggande katetrar, och inte risker vid intermittent och tillfällig katetrisering.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det vetenskapliga studier över risk och nytta för patienten när det gäller att använda kranvatten vid blåssköljning via kvarliggande kateter?

Frågeställare: Sektionschef/Områdesansvarig sjuksköterska och Patientsäkerhetsansvarig, Stockholm

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har inte funnit någon översikt eller studie som tar upp nytta och risker med att använda kranvatten vid blåssköljning för kvarliggande kateter.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning inkluderat en systematisk översikt som delvis svarar på frågan [3]. Författarna till översikten drog slutsatsen att de studier som finns på området är för få och har för stora brister i sitt utförande för att man skall kunna göra en tillförlitligt uttalande om nyttan och riskerna med blåssköljning överhuvudtaget.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt risken för systematiska fel i primärstudier och inte heller har vägt samman resultaten eller bedömt graden av vetenskaplig tillförlitlighet. Här redovisar vi därför endast författarnas slutsatser från systematiska översikter som bedöms ha låg eller måttlig risk för systematiska fel.

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2019-10-25
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: ut201928
Diarienr: SBU 2019/604
https://www.sbu.se/ut201928