Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

SD-BERA vid diagnostisering av schizofreni

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Det kan ibland vara svårt att ställa diagnosen schizofreni. SD-BERA™ är en metod som enligt företaget som tagit fram den sägs kunna diagnostisera neuropsykiatriska tillstånd.

Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från Upplysningstjänsten.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Kan SD-BERA™ (SensoDetect-Brainstem Evoked Response Audiometry) användas för att ställa diagnosen schizofreni hos patienter som har eller har haft en psykos?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har inte identifierat några studier som direkt utvärderar SD-BERA™ för att diagnostisera schizofreni. En klinisk prövning är dock pågående. Vi har också identifierat en deskriptiv studie över SD-BERA™ hos personer med och utan schizofrenidiagnos.

Se även SBU:s rapport om Schizofreni – läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation samt SensoDetect – hjärnstamsaudiometri för att identifiera schizofreni för vuxna.

Sammantaget finns i nuläget inget underlag för att besvara frågeställningen.

Eftersom detta är en uppdatering av ett tidigare svar från Upplysningstjänsten har vi endast inkluderat studier som tillkommit efter det senaste datumet för litteratursökning (2009-01-27).

Identifierade studier

Källstrand J, Fristedt Nehlstedt S, Ling Sköld M, Nielzén S. Lateral asymmetry and reduced forward masking effect in early brainstem auditory evoked responses in schizophrenia. Psychiatry Research 2012; 196:188–193.


Datum

2013-06-28

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Miriam Entesarian

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, jessica.dagerhamn@sbu.se

Sidan publicerad