Pressmeddelanden

SBU betonar vikten av gott omhändertagande då barn föds döda

2022-11-29. Både föräldrar och syskon behöver mötas av förståelse och stöd när barn föds döda. För att omhändertagandet ska fungera är det viktigt att vårdpersonalen ges förutsättningar för att kunna erbjuda ett gott stöd, skriver SBU. Läs pressmeddelandet

Arbetsmarknadsinsatserna som kan ge hjälp till jobb

2022-10-04. Vilka arbetsmarknadsinsatser hjälper personer som inte kunnat jobba på länge att återgå till arbetslivet? Två nya SBU-rapporter sammanfattar befintlig forskning. Läs pressmeddelandet 

Flera skolprogram gynnar psykiskt välbefinnande

2022-10-03. Program i socioemotionellt lärande (SEL) och mindfulness har positiva effekter på barns och ungdomars förmåga att möta svårigheter, ha goda relationer och hantera känslor. Både elever och lärare upplever att programmen gör skillnad. Det visar SBU:s utvärdering av den forskning som finns på området. Läs pressmeddelandet

Arbetsmiljön påverkar besvär i nacke, axlar, armar och händer

2022-06-21. SBU har utvärderat den forskning som finns om samband mellan faktorer i arbetsmiljön och besvär eller sjukdom i nacke, axlar, armar och händer. Läs pressmeddelandet

Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende

2022-05-06. Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information. Läs pressmeddelandet

Bra mat vid diabetes – evidensläget idag

2022-03-17. Det vetenskapliga underlaget för dagens kostråd vid diabetes har stärkts, och visar på samband mellan medelhavskost och lägre risk för tidig död. SBU:s nya utvärdering pekar även på ett par olika behandlingsmetoder som leder till en större viktminskning och bättre hälsa vid typ 2-diabetes. Läs pressmeddelandet

Fler studier behövs för att bedöma effekterna av behandling av rektusdiastas

2022-03-15. Det vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma effekterna, varken av fysioterapeutisk eller av kirurgisk behandling vid symtomgivande rektusdiastas hos kvinnor. Läs pressmeddelandet

SBU om risker vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation

2022-01-19. Vilka för- och nackdelar innebär ett kejsarsnitt som önskats av kvinnan, men som saknar medicinsk indikation? SBU har jämfört riskerna för kvinna och barn med de vid en vaginal förlossning. Intervjustudier visar att kvinnor som önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation anser att ingreppet är förknippat med mindre risk än vaginal förlossning, medan vårdpersonalen som möter kvinnorna anser det motsatta. Vad säger då den sammanställda forskningen? Läs pressmeddelandet

SBU om risker vid kejsarsnitt utan medicinsk indikation

2021-12-22. Vilka för- och nackdelar innebär ett kejsarsnitt som önskats av kvinnan, men som saknar medicinsk indikation? SBU har jämfört riskerna för kvinna och barn med de vid en vaginal förlossning. Intervjustudier visar att kvinnor som önskar ett kejsarsnitt utan medicinsk indikation anser att ingreppet är förknippat med mindre risk än vaginal förlossning, medan vårdpersonalen som möter kvinnorna anser det motsatta. Vad säger då den sammanställda forskningen? Läs pressmeddelandet

Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn

2021-11-19. Flera program kan förebygga psykisk ohälsa hos barn. Läs pressmeddelandet

KBT via internet kan ge likvärdig effekt som vanlig KBT vid social ångest

2021-11-08. I en ny forskningsgenomgång finner SBU att internetförmedlad KBT (iKBT) skulle kunna vara ett alternativ till traditionell behandling vid social ångest (social fobi). Behandlingen innebär att patienten på egen hand går igenom ett program med kognitiv beteendeterapi, KBT, via sin dator. Läs pressmeddelandet

Det behövs mer kunskap inom BUP heldygnsvård

2021-09-07. Det finns stora kunskapsluckor inom barn- och ungdomspsykiatrisk (BUP) heldygnsvård. SBU och Socialstyrelsen har tagit hjälp av patienter, anhöriga och vårdpersonal för att ringa in de viktigaste utvecklingsbehoven. Läs pressmeddelandet

Hög kontinuitet i vården har goda effekter

2021-08-19. Kontakt med samma läkare eller annan vårdperson över längre tid har gynnsamma effekter för personer med astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom och personer med allvarlig psykisk sjukdom. Det visar en ny systematisk utvärdering av forskning på området. Läs pressmeddelandet

Välgjord forskning behövs för diagnostik och behandling av lipödem

2021-07-01. Vetenskapligt underlag saknas för såväl diagnostisering som behandling av lipödem. Det kan leda till att personer med lipödem inte uppmärksammas av hälso- och sjukvården och inte får adekvat vård. Läs pressmeddelandet

Fysioterapi kan hjälpa vid provocerad vulvodyni (vestibulit)

2021-06-30. Det finns visst vetenskapligt stöd för att en kombination av fysioterapeutiska åtgärder kan minska smärtan och förbättra den sexuella funktionen hos kvinnor med provocerad vulvodyni. För läkemedel, kirurgi, psykologiska behandlingar och andra metoder går det inte att bedöma effekterna. Läs pressmeddelandet

10 angelägna forskningsfrågor om långvariga symtom vid covid-19

2021-05-10. Vilka forskningsfrågor prioriterar personer som drabbats av långvariga symtom vid covid-19 (postcovid), deras anhöriga, vårdpersonal och personer som forskar på området? Läs pressmeddelandet

Nya rutiner kan öka möjligheten att upptäcka bristningar hos kvinnor efter förlossning

2021-03-01. Både tydliga vårdprogram samt att vara två personer som utför undersökning efter förlossning är rimliga mål för förlossningsvården i Sverige idag. Det kan vara två sätt att diagnostisera förlossningsbristningar som annars skulle missas. SBU har gjort en systematisk översikt av forskning på området. Läs pressmeddelandet

Så hjälper vi gravida med förlossningsrädsla, depression och ångest under graviditet

2021-02-25. De flesta gravida upplever en viss grad av oro, rädsla och ångest inför förlossningen. Men för mer än 10 procent är rädslan så intensiv att den betecknas som kliniskt relevant förlossningsrädsla. Hur finner man de gravida kvinnor som behöver hjälp, och hur bör behandlingen vid rädsla, depression och ångest se ut? SBU har gjort en systematisk översikt av forskningen på området. Läs pressmeddelandet

Läkemedelsbehandling hos äldre personer med smärta bör följas upp

2020-09-03. Läkemedel mot vanliga och långvariga smärttillstånd hos äldre har en mycket liten effekt på gruppnivå, och är förknippade med olika risker för biverkningar. Läs pressmeddelandet

Psykosociala insatser i öppenvården för att förebygga ungas brott: Oklart vilka som fungerar bäst

2020-03-04. Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år. Läs pressmeddelandet

Specialiserad rehabilitering – en fördel efter hjärnskakning

2019-12-17. Specialiserad, hjärnskadeinriktad rehabilitering innebär möjligen bättre resultat än sedvanlig vård efter lätt traumatisk hjärnskada (hjärnskakning) med restsymtom, visar en utvärdering från SBU. För rehabiliteringsformer efter svårare hjärnskador fann SBU inga tillförlitliga resultat – det är svårt att genomföra jämförande studier i denna patientgrupp. Läs pressmeddelandet

Viss vägledning med de strukturerade metoder som används vid bedömning av ungdomar som begått brott

2019-11-20. Ungefär en femtedel av lagförda brott i Sverige gäller personer mellan 15 och 20 år. Vissa unga återfaller i våld eller kriminalitet. Hur väl fungerar de metoder som används för att bedöma vilka ungdomar som löper störst respektive minst risk för att återfalla? Läs pressmeddelandet

Kvinnors förlossningsskador: Forskningen som vårdens personal och drabbade kvinnor vill prioritera

2019-04-11. För att kvinnors förlossningsskador ska kunna förebyggas, diagnostiseras och behandlas effektivare behöver vi mer kunskap. SBU har sammanställt en rapport med prioriteringar för den viktigaste forskningen inom fem områden. Läs pressmeddelandet

Förlossningsskador: Patienter och vårdpersonal har tillsammans prioriterat de tio viktigaste forskningsområdena

2018-06-26. Vilken forskning ska prioriteras för att förhindra och behandla förlossningsskador? Vad säger de kvinnor som själva drabbats och vad tycker kliniker som arbetar inom området? SBU har samlat personer med erfarenheter från området vilka gemensamt har enats om de viktigaste forskningsfrågorna. Läs pressmeddelandet

Psykologiska behandlingar inom rättspsykiatrin behöver utvärderas bättre – i sitt speciella sammanhang

2018-06-18. De behandlingar och insatser som används idag är utvecklade för andra vårdmiljöer och patientgrupper än rättspsykiatrins, och mer forskning behövs. Det visar SBU:s utvärdering av psykologiska behandlingar och psykosociala insatser i rättspsykiatrisk vård. Läs pressmeddelandet

Rättspsykiatrins läkemedelsanvändning skiljer sig delvis från den vanliga psykiatrins

2018-06-18. Traditionella, äldre antipsykotiska läkemedel är vanligare inom svensk rättspsykiatri än inom allmänpsykiatrin, och man kombinerar fler läkemedel. Skälen kan vara goda, men behandlingseffekterna behöver utvärderas bättre. Det är en av slutsatserna i en SBU-rapport om läkemedel inom rättspsykiatrin. Läs pressmeddelandet

Biologiska läkemedel ger en betydelsefull förbättring hos fler med medelsvår och svår psoriasis

2018-06-14. Biologiska läkemedel förbättrar psoriasis hos fler med medelsvår och svår psoriasis än vanliga syntetiska läkemedel. Det konstaterar SBU som utvärderat effekterna av dels systemisk läkemedelsbehandling, dels ljusbehandling, vid sjukdomen. SBU har även granskat kostnader för behandlingarna, utom för de moderna biologiska läkemedlen vars prisbild är oklar. Läs pressmeddelandet

Värdebaserad vård – en kartläggning av forskningen

2018-05-31. I dagsläget finns det förhållandevis lite forskning om värdebaserad vård. De studier som gjorts har ofta brister, och uppvisar en stor variation i hur värdebaserad vård tillämpas. Läs pressmeddelandet

Rapport visar kunskapsläget för epilepsivården

2018-05-07. SBU:s rapport om epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering. Läs pressmeddelandet

Trots många studier finns det stora luckor i kunskapen om endometrios

2018-05-04. SBU har sammanställt nästan tjugo års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och bemötande vid denna kroniska sjukdom. Läs pressmeddelandet

Unga med beteendeproblem blir mindre kriminella efter boende i behandlingsfamilj

2018-04-11. Stödet till unga med kriminella eller drogrelaterade problem innebär ofta institutionsplacering. Men det finns alternativ. Enligt SBU:s granskning kan så kallad behandlingsfamilj vara effektivare, och dessutom kostnadsbesparande jämfört med institutionsvården. Läs pressmeddelandet

Ett fåtal av öppenvårdens insatser har visats minska våld och försummelse i utsatta familjer

2018-04-11. Två av de insatser som är tänkta att hjälpa barn som utsätts för våld eller försummelse kan i dagsläget anses ha en dokumenterad, positiv effekt. Läs pressmeddelandet

Både barn och vuxna efterlyser stöd i familjehem

2017-09-13. Barn i familjehem saknar ofta stödinsatser från socialtjänsten under sin placeringstid. Även de vuxna omkring barnet önskar mera sådana. Utländska studier visar att det finns insatser som kan ge god hjälp. De typer av stöd som finns idag bör dock utvärderas vetenskapligt, under svenska förhållanden, visar en ny rapport från SBU. Läs pressmeddelandet

Armfrakturer opereras onödigt ofta

2017-08-22. Antalet handleds- och axeloperationer till följd av frakturer ökar i Sverige. Detta trots att mindre komplicerade frakturer läker lika bra med icke-operativ behandling såsom gips och slynga. Det konstaterar SBU som utvärderat behandlingar av armfrakturer hos äldre. Av rapporten framgår också att det finns brister i hur vården bemöter patienter med diagnosen osteoporos, benskörhet. Läs pressmeddelandet

SBU pekar ut viktiga kunskapsluckor

2017‑05‑31. SBU har gjort en sammanställning av nästan 2 000 registrerade vetenskapliga kunskapsluckor och analyserat dessa. Rapporten lyfter fram strategiskt viktiga forskningsområden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS. Läs pressmeddelandet

Kemiska ämnen i arbetsmiljön och hjärt-kärlsjukdom

2017‑03‑28. Flera kemiska ämnen som används i dagens arbetsliv har klara samband med hjärt-kärlsjukdom. Det konstaterar SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, som granskat den samlade epidemiologiska forskningen på området. Resultaten kompletterar det svenska regelverk som redan finns för exponering av dessa ämnen i arbetsmiljön. Läs pressmeddelandet

Ketamin – ett alternativ vid svår depression

2017‑03‑10. Behandling med ketamin kan hjälpa svårt deprimerade patienter som inte svarar på sedvanlig behandling. Det visar två översikter som SBU har granskat och kommenterat. Läs pressmeddelandet

Tidigare pressmeddelanden