Funktionstillstånd och funktionshinder

Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Kartläggningen redovisar vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker insatser eller arbetsmetoder till personer med funktionsnedsättning. Den rör insatser som utförs inom ramen för kommuners socialtjänst, andra berörda kommunala förvaltningar, liksom privata aktörers och statliga myndigheters arbete, med stöd av de lagstiftningar som Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalk (2010:110), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), Lagarna om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735) (LFT/LRFT), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (LBB) med flera.

Ladda ner rapport

SBU Kartlägger Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Publicerad: 2019-12-17
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
Rapportnr: 305
Diarienr: SBU 2017/911
https://www.sbu.se/305

Projektgrupp

Externa sakkunniga

  • Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
  • Ann-Marie Öhrvall, medicine doktor och leg. arbetsterapeut, Karolinska institutet

SBU

  • Susanna Larsson Tholén, sakkunnig på SBU, sakkunnig för rapporten sedan maj 2017, projektledare för rapporten sedan september 2017
  • Helena Domeij, projektledare på SBU, genomfört abstraktgranskning, kvalitetsgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Christel Hellberg, projektledare på SBU samt samordnare för publikationstypen SBU Kartlägger, projektledare för rapporten under uppstartsfas, genomfört abstraktgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör
Sidan publicerad