Funktionstillstånd och funktionshinder

Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser

Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kartlägger

Systematiska översikter inom ett fält identifieras och kvalitetsgranskas av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare. Syftar till att ringa in områden där det finns evidens och peka på områden där säker kunskap saknas – vetenskapliga kunskapsluckor.

Kartläggningen redovisar vetenskaplig kunskap och vetenskapliga kunskapsluckor utifrån systematiska översikter som undersöker insatser eller arbetsmetoder till personer med funktionsnedsättning. Den rör insatser som utförs inom ramen för kommuners socialtjänst, andra berörda kommunala förvaltningar, liksom privata aktörers och statliga myndigheters arbete, med stöd av de lagstiftningar som Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialförsäkringsbalk (2010:110), Socialtjänstlag (2001:453) (SoL), Lagarna om färdtjänst (1997:736) och riksfärdtjänst (1997:735) (LFT/LRFT), Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. (LBB) med flera.

Evidenskarta

I evidenskartan nedan presenteras samtliga relevanta systematiska översikter utifrån de populationer och insatsområden som identifierats i kartläggningen. Det går att filtrera vilka systematiska översikter som visas genom att göra val i menyn ovan tabellen. Under tabellen finns funktioner för att ladda ner urvalet som Excel fil eller bild.

Functioning and disability, an evidence map of social service interventions

Projektgrupp

Externa sakkunniga

  • Mikaela Starke, professor vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet
  • Ann-Marie Öhrvall, medicine doktor och leg. arbetsterapeut, Karolinska institutet

SBU

  • Susanna Larsson Tholén, projektledare, SBU, sakkunnig på SBU, sakkunnig för rapporten sedan maj 2017, projektledare för rapporten sedan september 2017
  • Helena Domeij, projektledare, SBU, genomfört abstraktgranskning, kvalitetsgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Christel Hellberg, projektledare, SBU samt samordnare för publikationstypen SBU Kartlägger, projektledare för rapporten under uppstartsfas, genomfört abstraktgranskning samt fastställt kunskap och kunskapsluckor
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Maja Kärrman Fredriksson, informationsspecialist
  • Jenny Stenman, projektadministratör

Citera denna rapport

SBU. Funktionstillstånd och funktionshinder – Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. Identifiering av vetenskaplig kunskap och kunskapsluckor utifrån systematiska översikter. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2019. SBU-rapport nr 305. ISBN 978-91-88437-47-1.

Sidan publicerad