Rullstolar och tilläggsutrustning

Utvärdering av effekt, upplevelser och erfarenheter samt kostnadseffektivitet

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Slutsatser

Upplevelser och erfarenheter av utvärderade insatser

 • Studier med kvalitativ ansats visar att rullstolsanvändare upplever att den elektriska rullstolen bidrar till delaktighet och oberoende (hög tillförlitlighet) samt att dess användbarhet bidrar till aktivitet (måttlig tillförlitlighet).
 • För att rullstolen ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information (måttlig tillförlitlighet), tillgång till service (låg tillförlitlighet) samt att rullstolen ställs in utifrån individuella behov (låg tillförlitlighet).

Effekt av utvärderade insatser

 • Det kvantitativa vetenskapliga underlaget räcker inte för att bedöma hur aktivitet, delaktighet, handlingsfrihet, livskvalitet och hälsa för både vuxna, ungdomar och barn påverkas av:
  • olika varianter, kombinationer och individanpassningar av rullstolar,
  • tilläggsutrustning till manuella rullstolar, samt
  • frihet att själv kunna välja rullstol och tilläggsutrustning (valfrihet) och avgiftsfrihet.
 • Det är möjligt att de praktiskt inriktade utbildnings- och träningsprogrammen i färdigheter att manövrera rullstolen (WSTP, WheelSeeYou, EpicWheels) leder till bättre manövreringsförmåga hos vuxna användare (låg tillförlitlighet). För rullstolsanvändande barn och ungdomar saknas det vetenskapliga studier om effekten på aktivitet och hälsa av sådana program.

Kostnadseffektivitet

 • Det saknas tillräckligt underlag för att beräkna kostnadseffektiviteten av att ha både elektrisk och manuell rullstol istället för enbart manuell rullstol.

Citera denna rapport:

SBU. Rullstolar och tilläggsutrustning: utvärdering av effekt, upplevelser och erfarenheter samt kostnadseffektivitet. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU Utvärderar 347. [accessed date]. Available from: https://www.sbu.se/347

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Katarina Baudin, leg arbetsterapeut, fil. dr., universitetsadjunkt, Örebro universitet
 • Emelie Butler Forslund, leg sjukgymnast, med. dr., Spinalismottagningen vid Aleris Rehab Station Stockholm, affilierad Karolinska Institutet
 • Åsa Larsson Ranada, leg. arbetsterapeut, med. dr., universitetslektor, Linköpings universitet
 • Eva Månsson Lexell. leg. arbetsterapeut, docent, universitetslektor, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus
 • Cecilia Pettersson, leg. arbetsterapeut, docent, biträdande universitetslektor, Örebro universitet
 • Kerstin Wahman, leg. sjukgymnast, docent vid Karolinska Institutet, Forsknings- och Utvecklingschef, Aleris Rehab Station Stockholm

Kansli

 • Susanna Larsson Tholén, projektledare
 • Marit Grönberg Eskel, biträdande projektledare
 • Maria Ahlberg, projektadministratör
 • Magnus Börjesson, digital strateg
 • Thérèse Eriksson, hälsoekonom
 • Klas Moberg, informationsspecialist (till jan 2021)
 • Carl Gornitzki, informationsspecialist (från jan 2021
 • Hanna Olofsson; informationsspecialist (från jan 2021)
 • Johanna Wiss, hälsoekonom

Pressmeddelande

Elektrisk rullstol upplevs bidra till delaktighet och oberoende

Användare av elektrisk rullstol upplever att den bidrar till delaktighet och oberoende. Det visar kvalitativa studier i SBU:s utvärdering av rullstolar och tilläggsutrustning. För att rullstolar ska vara välfungerande är användarnas erfarenhet att det behövs praktisk träning, kunskap och information.

Läs pressmeddelandet

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Hjälpmedel: El-rullstol upplevs bidra till delaktighet och frihet

Rullstolsanvändare upplever att el-rullstol bidrar till delaktighet och oberoende, och att det behövs praktisk träning, kunskap och service för att en rullstol ska fungera väl. Det visar SBU:s sammanvägning av kvalitativa studier inom området. Utvärderingen visar också att det saknas studier som kvantifierar olika rullstolars effekt på användarnas aktivitet, delaktighet, handlingsfrihet, livskvalitet och hälsa.

Läs artikeln
Sidan publicerad