Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ett självständigt liv – social färdighetsträning för personer med schizofreni

Social färdighetsträning används som behandling för personer med schizofreni och liknande diagnoser och har fått stor spridning över världen. Metoden har omarbetats till svenska förhållanden under namnet Ett självständigt liv (ESL). Målet med metoden är att ta komplexa målbeteenden och bryta ned dem till mer lätthanterliga beståndsdelar som klienten med hjälp av bland annat filmer, rollspel och hemuppgifter får lära sig och sedan kan applicera i sin vardag.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 8 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning finns på program baserade på social färdighetsträning i form av Ett självständigt liv, för personer med schizofreni?

Frågeställare: Projektgruppen för Metodguiden för socialt arbete, Socialstyrelsen

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

På SBU:s upplysningstjänst identifierar och redovisar vi sammanställd forskning (systematiska översikter) eller identifierar vetenskapliga studier som svar på en avgränsad fråga. Vi bedömer risken för bias (överskattning eller underskattning av resultat) i systematiska översikter och presenterar författarnas slutsatser från systematiska översikter med låg eller måttlig risk för bias. I vetenskapliga primärstudier bedömer vi inte risken för bias och därför presenteras de bara som referenser. Vid behov bedömer vi kvalitet avseende ekonomiska aspekter och överförbarhet av resultat i hälsoekonomiska studier och presenterar författarnas slutsatser från de studier som bedöms ha tillräcklig kvalitet. I svaren väger vi inte samman resultaten eller bedömer graden av vetenskaplig tillförlitlighet.

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning och kvalitetsgranskning av systematiska översikter inkluderat sju systematiska översikter i svaret. Det saknas sammanställd forskning om programmet Ett självständigt liv men i svaret har de systematiska översikter inkluderats som undersökt andra program baserat på social färdighetsträning. Författarna till översikterna drog slutsatsen att social färdighetsträning har en viss effekt på bland annat sociala förmåga, patientnöjdhet och livskvalitet. Det fanns dock viss oenighet i litteraturen huruvida storleken på dessa effekter var kliniskt relevant, om effekten går att uppnå med mindre komplexa metoder samt om metoden har effekt på direkta hälsoutfall såsom återfall och psykossymtom.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av André Sjöberg (utredare), Sara Fundell (projektadministratör) samt Miriam Entesarian Matsson (produktsamordnare) vid SBU.

Litteratursökning

Embase via embase.com 2019-10-16
Social skills training for individuals with schizophrenia
/de = Term from the EMTREE controlled vocabulary; /exp = Includes terms found below this term in the EMTREE hierarchy; /mj = Major Topic; :ab = Abstract; :au = Author; :ti = Article Title; :ti,ab = Title or abstract; * = Truncation; ’ ’ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. 'schizophrenia'/exp 186,937
2. 'psychosis'/exp OR 'schizophrenia spectrum disorder'/exp OR 'schizotypal personality disorder'/exp OR 'schizoidism'/exp OR 'schizotypy'/exp OR 'schizophrenia assessment'/exp OR 'severe mental illness'/exp 301,574
3. Schizo*:ti,ab,kw OR (Paranoi* OR Psychosis* OR Psychotic OR Delusion* OR (Positive NEXT/2 Negative NEXT/1 Symptom$) OR Hallucin* OR ’Severe mental illness*’):ti,ab 268,335
4. 1 OR 2 OR 3 357,233
Intervention:
5. ((social OR personal OR psychosocial OR amplified OR interpersonal) NEXT/1 (skill$ OR ability* OR competence) NEXT/3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)):ti,ab,kw 2,160
6. (((skill$ OR 'independent living') NEXT/3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)):ti,ab,kw) AND ('social adaptation'/exp OR 'social competence'/exp) 2,159
7. ((functional OR 'functional adaptation' OR life OR 'social cogn*') NEXT/1 (skill$ OR ability* OR competence) NEXT/3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)):ti,ab,kw 649
8. 5 OR 6 OR 7 3,483
Study types:
9. [cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR [meta analysis]/lim 320,103
10. ‘systematic review’/exp OR ‘meta analysis’/exp 309,790
11. ((systematic* NEXT/1 review*):ab,ti,kw) OR 'meta analy*':ab,ti OR metaanaly*:ab,ti,kw 319,784
12. 9 OR 10 OR 11 411,138
Combined sets:
13. 4 AND 8 689
Final 12 AND 13 64

 

PsycINFO, SocINDEX & Psychology and Behavioural Sciences Collection via ebsco.com 2019-10-16
Social skills training for individuals with schizophrenia
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. DE "SCHIZOPHRENIA" 107,830
2. De ”Psychosis”  OR DE "Schizotypal Personality Disorder" OR DE "Schizotypy" OR DE "Positive and Negative Symptoms" OR DE "Schizophreniform Disorder" OR DE "Schizoid Personality Disorder" OR DE "Paranoia (Psychosis)" OR DE "Paranoid Schizophrenia" OR DE "Paranoia" OR DE "Paranoid Personality Disorder" OR DE "Delusions" OR DE "Hallucinations" OR DE "Hallucinosis" 26,523
3. DE "PSYCHOSES" OR DE "DEPERSONALIZATION" OR DE "HALLUCINATIONS & illusions" 13,041
4. (TI (Schizo* OR (Paranoi* OR Psychosis* OR Psychotic OR Delusion* OR (Positive W2 Negative W1 Symptom$) OR Hallucin* OR ’Severe mental illness*’))) OR (AB (Schizo* OR (Paranoi* OR Psychosis* OR Psychotic OR Delusion* OR (Positive W2 Negative W1 Symptom$) OR Hallucin* OR ’Severe mental illness*’))) 222,512
5. 1 OR 2 OR 3 OR 4 233,916
Intervention:
6. DE "SOCIAL skills training" OR DE "SOCIAL skills education" 4,894
7. (TI (social OR personal OR psychosocial OR amplified OR interpersonal) W1 (skill$ OR ability* OR competence) W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) OR (AB (social OR personal OR psychosocial OR amplified OR interpersonal) W1 (skill$ OR ability* OR competence) W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) 6,117
8. (TI ((skill$ OR 'independent living') W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) AND (DE “Social Adjustment” OR DE "Social Skills")) OR (AB ((skill$ OR 'independent living') W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) AND (DE “Social Adjustment” OR DE "Social Skills")) 2,253
9. (TI (functional OR 'functional adaptation' OR life OR 'social cogn*') W1 (skill$ OR ability* OR competence) W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) OR (AB (functional OR 'functional adaptation' OR life OR 'social cogn*') W1 (skill$ OR ability* OR competence) W3 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)) 1,597
10. 6 OR 7 OR 8 OR 9 10,180
Study types:
11. (TI (systematic* n3 review*)) or (AB (systematic* n3 review*)) or (TI (systematic* n3 bibliographic*)) or (AB (systematic* n3 bibliographic*)) or (TI (systematic* n3 literature)) or (AB (systematic* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 literature)) or (AB (comprehensive* n3 literature)) or (TI (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (AB (comprehensive* n3 bibliographic*)) or (TI (integrative n3 review)) or (AB (integrative n3 review)) or (JN “Cochrane Database of Systematic Reviews”) or (TI (information n2 synthesis)) or (TI (data n2 synthesis)) or (AB (information n2 synthesis)) or (AB (data n2 synthesis)) or (TI (data n2 extract*)) or (AB (data n2 extract*)) or (TI (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (AB (medline or pubmed or psyclit or cinahl or (psycinfo not “psycinfo database”) or “web of science” or scopus or embase)) or (MH “Systematic Review”) or (MH “Meta Analysis”) or (DE "Systematic Review") OR (DE "Meta Analysis") or (TI (meta-analy* or metaanaly*)) or (AB (meta-analy* or metaanaly*)) 319,897
Combined sets:
12. 5 AND 10 895
Final 11 AND 12 49

 

Medline via OVID 2019-10-16
Social skills training for individuals with schizophrenia
The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts.; AB = Abstract; AU = Author; DE = Term from the thesaurus; MM = Major Concept; TI = Title; TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's searchable fields; ZC = Methodology Index; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase
Search terms Items found
Population:
1. exp "schizophrenia spectrum and other psychotic disorders"/ 144,088
2. exp Schizophrenic Psychology/ OR paranoid personality disorder/ OR schizoid personality disorder/ OR schizotypal personality disorder/ OR delusions/ OR schizophrenic language/ OR Hallucinations/ OR exp Depersonalization/ 50,620
3. Schizo*.ti,ab,kw OR (Paranoi* OR Psychosis* OR Psychotic OR Delusion* OR (Positive ADJ1 Negative ADJ Symptom$) OR Hallucin* OR Severe mental illness*).ti,ab 193,878
4. 1 OR 2 OR 3 235,948
Intervention:
5. ((social OR personal OR psychosocial OR amplified OR interpersonal) ADJ (skill$ OR ability* OR competence) ADJ2 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)).ti,ab,kw. 1,498
6. (((skill$ OR independent living) ADJ2 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)).ti,ab,kw.) AND (exp social adjustment/ OR exp social competence/) 527
7. ((functional OR functional adaptation OR life OR social cogn*) ADJ (skill$ OR ability* OR competence) ADJ2 (program$ OR training$ OR education OR treatment$ OR therap* OR intervention$)).ti,ab,kw. 502
8. 5 OR 6 OR 7 2,134
Study types:
9. (((comprehensive* or systematic*) adj3 (bibliographic* or review* or literature)) or (meta-analy* or metaanaly* or "research synthesis" or ((information or data) adj3 synthesis) or (data adj2 extract*))).ti,ab. or (cinahl or (cochrane adj3 trial*) or embase or medline or psyclit or (psycinfo not "psycinfo database") or pubmed or scopus or "sociological abstracts" or "web of science").ab. or "cochrane database of systematic reviews".jn. or ((review adj5 (rationale or evidence)).ti,ab. and review.pt.) or meta-analysis as topic/ or Meta-Analysis.pt. 424,439
Combined sets:
10. 4 AND 8 383
Final 9 AND 10 48

Granskningsmall för att översiktligt bedöma risken för snedvridning/systematiska fel hos systematiska översikter

Sidan publicerad