Processmodeller som stöd för implementering av insatser i kommunal verksamhet

För att införa nya och evidensbaserade metoder krävs såväl ny kunskap som organisatorisk beredskap. Ett sätt att stödja ett införande, från identifiering av behov till använd metod som rutin i organisationen, är att använda en så kallad processmodell vid implementeringen. Processmodeller är baserade på manualer och ger en detaljerad vägledning genom hela processen. Modellerna omfattar oftast även stöd av interna specialister eller externa konsulter. Det är oklart om det finns några modeller som har vetenskapligt stöd för att underlätta implementering.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Finns det några processmodeller som har vetenskapligt stöd för att de på ett hållbart sätt stödjer implementering av nya metoder inom kommunal verksamhet?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat fyra randomiserade studier om processmodellen Availability Responsiveness Continuity (ARC), en randomiserad studie om Community Development Team (CDT), sex randomiserade eller kontrollerade studier om Getting to Outcomes (GTO) och en kontrollerad studie om Learning Collaboratives.

SBU har inte kunnat identifiera några studier som utvärderar om processmodeller kan stödja att en implementering blir hållbar över tid.
Två processmodeller, Availability Responsiveness Continuity (ARC) och Getting to Outcomes (GTO) ger stöd för införandefasen av insatser jämfört med inget processtöd. Enligt studiernas författare har kvaliteten på insatserna förbättrats och några studier har även visat positiva effekter för klienterna. Samtliga studier är genomförda i USA.

ARC är utvecklat för att stödja implementering inom området psykisk hälsa hos barn och ungdomar. Getting to Outcomes har utvärderats i flera sammanhang och då oftast för att stödja preventivt arbete i samverkansgrupper inom lokalsamhället (koalitioner).

Svaret baseras på en inledande sökning efter processmodeller, men det kan också finnas andra modeller som inte har identifierats.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan då ingen bedömning av de enskilda studiernas kvalitet eller sammanvägning av resultat har gjorts. Svaret redovisar därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Agneta Pettersson vid SBU. Litteratursökningarna har genomförts av Maja Kärrman Fredriksson.

Sidan publicerad