Träning i bassäng enligt Halliwick konceptet för personer med funktionsnedsättningar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Halliwick konceptet utvecklades av simläraren och ingenjören James MacMillan och hans fru Phyl McMillan under sent 1940-tal och tidigt 1950-tal. Elever från Halliwick-skolan i London, en skola för flickor med funktionsnedsättningar, inspirerade paret MacMillan att hitta en lösning så att alla, oavsett funktionstillstånd, skulle kunna delta i vattenbaserade aktiviteter.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka studier finns som undersöker om träning i bassäng enligt Halliwick konceptet förbättrar fysisk, psykisk eller social hälsa hos personer med funktionsnedsättningar?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk litteraturöversikt och två randomiserade kontrollerade studier som uppfyller våra inklusionskriterier. Studierna undersökte om träning i bassäng enligt Halliwick konceptet förbättrade fysisk, psykisk eller social hälsa hos personer med funktionsnedsättningar.

Den systematiska litteraturöversikten utvärderade vattenterapi i enlighet med Halliwick-metoden med avseende på social interaktion och beteende hos barn med autism eller autismspektrumtillstånd [1].

Den ena randomiserade kontrollerade studien undersökte effekten av Halliwick-metoden i kombination med konventionell fysioterapi med avseende på funktionell förmåga hos personer som hade haft en stroke [2]. I den andra randomiserade kontrollerade studien hade personerna i undersökningsgruppen också haft stroke [3]. I den gruppen undersöktes effekter på balans och på viktbärande förmåga av ett träningsprogram baserat på Halliwick-metoden och på Ai Chi2-metoderna jämfört med konventionell gymträning.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.


1. Källa: The Halliwick story, https://www.halliwick.org/wp-content/uploads/2011/11/HalliwickStory.pdf

2. Ai Chi-metoden har sin grund i asiatiska idéer och är ett program för träning och avslappning i vatten. I Ai Chi kombineras djupandning med långsamma ben-, arm- och bålrörelser. Källa: [3, 4].

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2018-09-21
Rapportnr: ut201828
Diarienr: SBU 2018/85
https://www.sbu.se/ut201828