Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Träning i bassäng enligt Halliwick konceptet för personer med funktionsnedsättningar

Halliwick konceptet utvecklades av simläraren och ingenjören James MacMillan och hans fru Phyl McMillan under sent 1940-tal och tidigt 1950-tal. Elever från Halliwick-skolan i London, en skola för flickor med funktionsnedsättningar, inspirerade paret MacMillan att hitta en lösning så att alla, oavsett funktionstillstånd, skulle kunna delta i vattenbaserade aktiviteter.

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilka studier finns som undersöker om träning i bassäng enligt Halliwick konceptet förbättrar fysisk, psykisk eller social hälsa hos personer med funktionsnedsättningar?

Sammanfattning SBU:s upplysningstjänst

SBU:s upplysningstjänst har identifierat en systematisk litteraturöversikt och två randomiserade kontrollerade studier som uppfyller våra inklusionskriterier. Studierna undersökte om träning i bassäng enligt Halliwick konceptet förbättrade fysisk, psykisk eller social hälsa hos personer med funktionsnedsättningar.

Den systematiska litteraturöversikten utvärderade vattenterapi i enlighet med Halliwick-metoden med avseende på social interaktion och beteende hos barn med autism eller autismspektrumtillstånd [1].

Den ena randomiserade kontrollerade studien undersökte effekten av Halliwick-metoden i kombination med konventionell fysioterapi med avseende på funktionell förmåga hos personer som hade haft en stroke [2]. I den andra randomiserade kontrollerade studien hade personerna i undersökningsgruppen också haft stroke [3]. I den gruppen undersöktes effekter på balans och på viktbärande förmåga av ett träningsprogram baserat på Halliwick-metoden och på Ai Chi2-metoderna jämfört med konventionell gymträning.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom vi inte har bedömt de enskilda studiernas kvalitet eller vägt samman resultaten. Här redovisar vi därför endast de enskilda författarnas slutsatser.


1. Källa: The Halliwick story, https://www.halliwick.org/wp-content/uploads/2011/11/HalliwickStory.pdf

2. Ai Chi-metoden har sin grund i asiatiska idéer och är ett program för träning och avslappning i vatten. I Ai Chi kombineras djupandning med långsamma ben-, arm- och bålrörelser. Källa: [3, 4].

Litteratursökning

Projektgrupp

Detta svar är sammanställt av Susanna Larsson Tholén samt Christel Hellberg vid SBU.

Sidan publicerad