Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Hur undersöker vi egentligen effekter?

Kommer den här insatsen leda till att fler personer kan försörja sig? Kommer det nya arbetssättet medföra att färre ungdomsbrottslingar återfaller i brott? Och hur är det med eventuella negativa konsekvenser?

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

 1. SBU utvärderar sociala åtgärder mot kriminalitet bland unga

 2. Ny rapport undersöker behandlingar vid beroende i kombination med psykisk sjukdom

 3. Hur undersöker vi egentligen effekter?

 4. Trippelbehandling minskar svåra skov vid måttlig till svår astma

 5. Flera insatser kan hjälpa vid måttlig depression hos personer med demens

 6. Linskirurgi möjlig fördel vid ovanligt glaukom

 7. Diabetes: Samlad forskning visar kopplingar mellan mat och hälsa

 8. Hjälpmedel: El-rullstol upplevs bidra till delaktighet och frihet

 9. Fibromyalgi: Brist på bra studier av metoders varaktiga effekt

 10. Rehab: Kombinerade insatser kan vara bättre vid långvarig smärta

 11. Könsdysfori: Flera oklara effekter av hormonbehandling av unga

 12. Standardiserade metoder vid utredning av barn och unga inom socialtjänsten

 13. Barn: Flera program verkar kunna förebygga psykisk ohälsa

 14. Fysiska träningsprogram gör att klart färre äldre faller

 15. Positivt att sköta grönt inne på äldreboende

 16. Robotdjur kan ge äldre med demens ökat välbefinnande

 17. Viss effekt av hjärnträning vid mild till måttlig demens

 18. Graviditet: Ovisst hur delade bukmuskler behandlas bäst

 19. Födsel: Önskat snitt eller vaginalt spelar roll för mödrar och barn

 20. Meningen med att sätta punkt

 21. Sammanfattas forskningen rätt?

 22. Systematisk översikt: sex steg i arbetet

 23. Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas

 24. Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

 25. Anställning vid nedsatt intellektuell funktion

 26. KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

 27. Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

 28. Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

 29. Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

 30. Tidig nappanvändning och amningsproblem

 31. Napp mot plötslig spädbarnsdöd?

 32. Svar om evidensläget inför beslut

 33. Lipödem: Diagnoskriterier och behandlingsstudier behövs

 34. Postcovid: forskningsfrågor rankades av flera berörda

 35. Så används termerna på SBU

 36. Vulvasmärta: Bättre kunskap behövs om föga känt tillstånd

 37. Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet

 38. Valet av insats är ibland ett etiskt vägval

 39. Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest

 40. Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

 41. Vårdrelation: Fast kontakt kan spela stor roll för mångas hälsa

 42. Känsligt läge på lagret

 43. Forskarna måste visa hela bilden

 44. Arkiv tidigare nummer (pdf)

 45. Felkälla när forskare fiskar efter resultat

 46. Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

 47. Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa

 48. Klargör evidensläget inför beslut

 49. Hälsoekonomer undersöker hur resurserna kan räcka till mer hälsa

 50. Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer

 51. Felaktig syntes ger skev helhetsbild

 52. Evidens har kartlagts inom hela tandvården

 53. Depression: Möjligt bli bra av H-magnet när annat sviktar

 54. Föda barn: Svår rädsla verkar fångas upp väl av VAS-skalor

 55. Nyförlöst: Två undersökare och vårdprogram avslöjar bristning

 56. Inte bara ryktena förvirrar

 57. När det glappar mellan evidens och beslut

 58. Kristallkulan är alltid grumlig

 59. Forskning kan inte utplåna all osäkerhet

 60. Total hjärninfarkt – med sådan säkerhet bekräftas ”hjärndöd”

 61. Smärta – särskilt viktigt väga in läkemedelsrisker för äldre

 62. Tillförlitlig översikt kräver genomtänkt litteratursökning

 63. Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad

 64. CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt

 65. Vilka prognoser leder till bättre beslut?

 66. Tobaksrökning – vanligare bland personer som vejpat eller snusat

 67. Vård för långvariga symtom av covid-19

 68. Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion

 69. Ökad aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning

 70. Screening plus stödsamtal mot ohälsosamt drickande

 71. Samlade fakta om insatser mot PTSD efter svåra trauman

 72. Stämmer fynden i studier av prognos?

 73. Möjligt hjälpa unga till vuxenliv efter placering

 74. Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

 75. Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

 76. Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

 77. Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

 78. Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

 79. Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

 80. KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress

 81. Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

 82. ”Samband” behöver inte betyda ”orsak”

 83. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

 84. Musik gör troligen gott inom vård vid demens

 85. Könsdysfori: Vetenskapligt oklart hur unga mår på sikt

 86. Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott

 87. Tillägg av konstgjord lunga räddar fler vuxna med livshotande andnöd

 88. Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

 89. Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning

 90. Helsäker men inte riktigt klok

 91. Om hjälpen hölls ihop

 92. Grundläggande frågor om kliniska riktlinjer

 93. Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens

 94. Så beskrivs begreppet HTA

 95. Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

 96. Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

 97. Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

 98. Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

 99. Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

 100. Kärnfrågor för patienter och personal ska sporra forskare och finansiärer