Vetenskap & Praxis

SBU:S TIDNING

Forskarna måste visa hela bilden

Det drabbar människors liv och hälsa när resultaten av klinisk forskning rapporteras på ett ofullständigt, svårtillgängligt och missvisande sätt. Därför försöker många länder motverka problemen – trots avsevärda hinder.

Senaste artiklarna från Vetenskap & Praxis

 1. Systematisk översikt: sex steg i arbetet

 2. Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas

 3. Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

 4. Anställning vid nedsatt intellektuell funktion

 5. KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

 6. Protonstrålbehandling av cancer hos barn och vuxna

 7. Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

 8. Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

 9. Tidig nappanvändning och amningsproblem

 10. Napp mot plötslig spädbarnsdöd?

 11. Svar om evidensläget inför beslut

 12. Lipödem: Diagnoskriterier och behandlingsstudier behövs

 13. Postcovid: forskningsfrågor rankades av flera berörda

 14. Så används termerna på SBU

 15. Vulvasmärta: Bättre kunskap behövs om föga känt tillstånd

 16. Filmat samspel kan bidra till föräldrars lyhördhet för barnet

 17. Valet av insats är ibland ett etiskt vägval

 18. Psykiatri: Nätverktyg kan lindra som annan kbt vid social ångest

 19. Proffsledd tolvstegsinsats ökar chansen till varaktig nykterhet

 20. Vårdrelation: Fast kontakt kan spela stor roll för mångas hälsa

 21. Känsligt läge på lagret

 22. Forskarna måste visa hela bilden

 23. Felkälla när forskare fiskar efter resultat

 24. Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

 25. Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa

 26. Klargör evidensläget inför beslut

 27. Hälsoekonomer undersöker hur resurserna kan räcka till mer hälsa

 28. Graviditet: Evidensläget för olika insatser mot tre komplikationer

 29. Felaktig syntes ger skev helhetsbild

 30. Evidens har kartlagts inom hela tandvården

 31. Depression: Möjligt bli bra av H-magnet när annat sviktar

 32. Föda barn: Svår rädsla verkar fångas upp väl av VAS-skalor

 33. Nyförlöst: Två undersökare och vårdprogram avslöjar bristning

 34. Inte bara ryktena förvirrar

 35. När det glappar mellan evidens och beslut

 36. Kristallkulan är alltid grumlig

 37. Forskning kan inte utplåna all osäkerhet

 38. Total hjärninfarkt – med sådan säkerhet bekräftas ”hjärndöd”

 39. Smärta – särskilt viktigt väga in läkemedelsrisker för äldre

 40. Tillförlitlig översikt kräver genomtänkt litteratursökning

 41. Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad

 42. CGRP-hämmare hindrar svår migrän men oklara biverkningar på sikt

 43. Vilka prognoser leder till bättre beslut?

 44. Tobaksrökning – vanligare bland personer som vejpat eller snusat

 45. Vård för långvariga symtom av covid-19

 46. Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion

 47. Ökad aktivitet vid fysisk funktionsnedsättning

 48. Screening plus stödsamtal mot ohälsosamt drickande

 49. Samlade fakta om insatser mot PTSD efter svåra trauman

 50. Stämmer fynden i studier av prognos?

 51. Möjligt hjälpa unga till vuxenliv efter placering

 52. Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

 53. Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

 54. Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

 55. Påvisar förvirring hos patienter på sjukhus

 56. Risk- och behovsbedömning av unga kriminella kan vägleda

 57. Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

 58. KBT, SSRI och terapi med ögonrörelse kan hjälpa efter traumatisk stress

 59. Terapi kan minska risken för depression efter förlossning

 60. ”Samband” behöver inte betyda ”orsak”

 61. Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

 62. Musik gör troligen gott inom vård vid demens

 63. Könsdysfori: Vetenskapligt oklart hur unga mår på sikt

 64. Unga: Ovisst hur öppenvården bäst hindrar nya ungdomsbrott

 65. Tillägg av konstgjord lunga räddar fler vuxna med livshotande andnöd

 66. Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

 67. Rehab: Kan förbättra hälsa och livskvalitet efter hjärnskakning

 68. Helsäker men inte riktigt klok

 69. Om hjälpen hölls ihop

 70. Grundläggande frågor om kliniska riktlinjer

 71. Sjuksköterskor startar studiecirklar om evidens

 72. Så beskrivs begreppet HTA

 73. Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

 74. Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

 75. Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

 76. Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

 77. Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

 78. Kärnfrågor för patienter och personal ska sporra forskare och finansiärer

 79. Så granskar man om ett test ger tillförlitliga svar

 80. Gallsten: Möjligt att tidig åtgärd är bättre vid akut pankreatit

 81. Ätstörning – patienter och personal har olika fokus

 82. Smärta  – onödigt ytlig kunskap om hjälp vid långvariga besvär

 83. Nu kartlägger SBU forskningen om insatser för bättre funktion

 84. Så graderas tillförlitligheten i det samlade vetenskapliga underlaget

 85. Terapier kan hjälpa barn mot stressyndrom efter trauma

 86. Spel: Möjligt att vissa insatser kan dämpa spel om pengar

 87. Tvivelaktiga jämförelser i viktiga forskningsstudier

 88. Otillräckliga argument för ”lovande” men oprövade metoder

 89. Läkemedel mot smärta efter operation

 90. Ont om studier av insatser vid hedersrelaterat våld och förtryck

 91. Översikter om ketamin mot långvarig smärta

 92. Vag analys av counselling vid depression

 93. Möjligt att terapimetod lindrar syndrom efter krig och tortyr

 94. Varför spretar forskningsresultaten?

 95. Knapphändig kunskap om kronisk trötthet efter infektion

 96. Otillräcklig kunskap om ny 3D-mammografi

 97. Riskfyllt sova med mask vid störd andningsreglering

 98. Stöd till barn och unga i familjer med psykisk ohälsa eller missbruk

 99. Många frågor är obesvarade om missbruk och beroende

 100. Så ser ensamkommande barn och unga på sin tillvaro