Vetenskap & Praxis

Självvald inläggning vid allvarlig psykisk sjukdom

Självvald inläggning på psykiatrisk vårdavdelning är en relativt ny vårdform för personer med allvarlig psykisk sjukdom och stort vårdbehov. Patienten bedöms kunna avgöra sitt eget behov av sjukhusvård och ges möjlighet till några dagars heldygnsvård utan att först bedömas av läkare. Förutsättningarna regleras i ett kontrakt som upprättas vid ett vårdplaneringsmöte.

Under vårdtiden ingår det oftast samtal med sköterskor och möjlighet att delta i aktiviteter på avdelningen. Kontakt med psykiater ingår sällan och förändringar i medicinering görs oftast inte.

På förfrågan från Socialstyrelsen har SBU undersökt vilka vetenskapliga studier som finns på området.

Forskningen på området är begränsad, och de studier som finns kommer främst från Skandinavien. Efter litteratursökning och relevansgranskning identifierades en systematisk översikt från 2015, i vilken risken för snedvridning bedömdes som hög. Bristerna gäller sättet att redovisa litteratursökningen och granskningen av studier. Översiktsförfattarna bedöms dock ha identifierat relevant publicerad litteratur.

Översikten inkluderar sex artiklar utifrån fyra studier med både kvantitativa och kvalitativa data. Deltagarna hade diagnoser som schizofreni och affektiv störning, i vissa fall med samtidigt allvarligt missbruk. Författarna framhåller själva att resultaten är osäkra men drar slutsatsen att självvald inläggning kan öka autonomin och minska tiden i heldygnsvård bland patienter som har allvarlig psykisk sjukdom och hög vårdkonsumtion. Enligt översikten är vårdformen uppskattad av patienterna.

Utöver denna översikt identifierade SBU 27 enskilda studier av olika patientgrupper – kvantitativa eller kvalitativa studier, med eller utan kontrollgrupp. De kvalitativa studierna gäller upplevelser och erfarenheter hos patienter och vårdpersonal, och en av de övriga studierna gäller hälsoekonomi. SBU:s upplysningstjänst granskar dock inte risken för snedvridning i enskilda primärstudier. SBU beskriver även dessa arbeten i sitt svar till Socialstyrelsen men påpekar att resultaten kan vara otillförlitliga.

Självvald inläggning har använts för patienter med psykossjukdom, ätstörningar, emotionell instabilitet och självskadebeteende. Att erbjuda personer med dessa sjukdomstillstånd möjlighet att själva styra över inskrivningen syftar till att öka deras självbestämmande och förmåga att uppmärksamma signaler på försämring. Man hoppas dessutom kunna förebygga allvarliga försämringar och därigenom även minska behovet av tvångsvård och långa vårdtider. [RL]

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202120