Vetenskap & Praxis

Postcovid – SBU gör löpande översikt av studier av behandling och rehab

Forskare över hela världen bygger nu upp kunskap om långvariga komplikationer hos personer som har haft covid-19. SBU har fått regeringens uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om studier som gäller behandling och rehabilitering av sjukdomens långtidseffekter.

På forskningsfält som expanderar snabbt publiceras ständigt nya forskningsöversikter som delvis överlappar varandra. Då kan det vara ett bättre alternativ att göra en så kallad levande systematisk översikt, living systematic review, som författtarna uppdaterar löpande.

Regeringen har nu gett SBU uppdraget att löpande utvärdera det vetenskapliga underlaget för behandling och rehabilitering av patienter med långvariga effekter av sjukdomen covid-19, så kallad postcovid. I uppdraget ingår att särskilt uppmärksamma sådana effekter hos barn.

Syftet är att utveckla ett vetenskapligt stöd för vården vid långvariga följdverkningar av covid-19 och för fortsatt forskning. Den samlade bilden av kunskapsläget måste uppdateras löpande, eftersom det handlar om en ny sjukdom som studeras intensivt.
Enligt regeringsuppdraget ska den kunskap som SBU tar fram spridas och bland annat kunna användas av Socialstyrelsen som underlag för rekommendationer.

I uppdraget till SBU ingår också att följa och utvärdera internationella aktörers arbete med frågan och att löpande identifiera forskningsbehov på området. Regeringsuppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2022.
På sbu.se finns ytterligare information och länkar till utvärderingsarbete om covid-19 på regionala och internationella HTA-enheter och på SBU. [RL]

Om uppdraget

Uppdrag att löpande utvärdera och sprida kunskap om det vetenskapliga stödet avseende långvariga effekter av sjukdomen covid-19. Regeringsbeslut S2021/02146.