Vetenskap & Praxis

KBT respektive ACT i behandling av långvarig smärta: Individuell kontra gruppvis terapi

Långvarig smärta, till skillnad från akut, behandlas ofta på likartat sätt oavsett orsak. Psykologiska metoder är vanligt och ingår ofta som en del i så kallad multimodal rehabilitering – program som ofta kombinerar ett beteendepsykologiskt förhållningssätt med exempelvis avspänning, ergonomiska åtgärder och utbildning. Till de psykologiska metoderna hör kognitiv beteendeterapi (KBT) och acceptance and commitment therapy (ACT). SBU har fått frågan om effekten är densamma när respektive terapi ges gruppvis och individuellt.

Efter litteratursökning, relevansgranskning och bedömning av risken för bias fann Upplysningstjänsten en systematisk översikt som var tillräckligt välgjord på övergripande nivå, plus sex primärstudier som inte ingick i översikten. Översikten gäller KBT vid långvarig och icke-cancerrelatead smärta hos personer över 60 år.

Översiktsförfattarna fann att den gruppbaserade terapin hade större effekt på smärtintensitet. Inga andra utfallsmått redovisas. SBU påpekar att rapporteringen har brister och att den individuella behandlingen i vissa studier bedrevs på distans, till skillnad från gruppbehandlingen. SBU har inte analyserat författarnas slutsats utifrån svenska förhållanden.

De enskilda studierna avser främst vuxna som fått någon form av KBT. I fråga om ACT identifierades endast en primärstudie. Eftersom Upplysningstjänsten inte granskar risken för bias i primärstudier redovisas dessa slutsatser inte i svaret till frågeställaren.

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202118