Vetenskap & Praxis

Så kan forskningen ge mer tillförlitliga resultat

Många forskningsresultat om effekter och samband är missvisande eller överdrivna. Ansvaret ligger tungt på dem som bekostar och genomför studierna, enligt professor John Ioannidis vid Stanford-universitetet i Kalifornien. I en artikel uppmanar han forskarkolleger och finansiärer att sätta in en rad åtgärder.

Samarbeta brett med andra forskare. Genetisk epidemiologi är ett exempel på fält där sådant samarbete mellan forskargrupper har lönat sig.

Acceptera att fynd ska kunna upprepas i nya studier innan resultaten betraktas som rättvisande, särskilt resultat från laboratoriestudier och mindre kliniska prövningar.

Registrera pågående studier, protokoll och datainsamlingar för att undvika onödigt dubbelarbete och se till att allt viktigt finns med när resultaten redovisas.

Dela data, protokoll och verktyg med andra forskare. Då kan andra kontrollera att resultaten är rättvisande. Detta tillämpas redan en del inom biomedicin.

Stävja inverkan av bindningar och jäv hos forskare och finansiärer även när forskningsresultat används i hälsoekonomi, metaanalyser och riktlinjer.

Använd statistiska metoder rätt och tillämpa veder­tagna definitioner och analysmetoder. Falskt positiva resultat måste minskas inom exempelvis epidemiologi, psykologi och ekonomi. Var försiktig med anspråk på upptäckter/genombrott.

Skärp kraven på hur studier läggs upp och följ upp praxis med checklistor för god forskningssed. Även i djurstudier bör man kunna använda randomisering, och försöksledarna bör kunna blindas.

Förbättra sakgranskning, avrapportering och spridning. Det finns gott om förbättringsförslag, exempelvis för publicering av olika studietyper
(www.equator-network.org).

Träna forskare mer i forskningsmetodik och statistik. Ett exempel är Clearinghouse for Training Modules to Enhance Data Reproducibility*, vid amerikanska National Institutes of Health, NIH. [RL]

* https://www.nigms.nih.gov/training/pages/clearinghouse-for-training-modules-to-enhance-data-reproducibility.aspx

Fritt efter
Ioannidis JPA. How to make more published research true. PLoS Med 2014;10:e1001747