Vetenskap & Praxis

Ojämnt med kunskap om insatser för bättre funktion

SBU har kartlagt vilka systematiska litteraturöversikter som finns om arbetssätt och insatser vid olika funktionstillstånd. Bristen på översikter är särskilt påtaglig när det gäller insatser vid nedsatt rörelseförmåga, nedsatt syn och hörsel samt vid svårigheter att läsa, skriva och räkna.

När SBU hade finkammat elva internationella forskningsdatabaser identifierades sammanlagt 281 systematiska översikter, varav en sjättedel höll minst medelhög generell kvalitet. De flesta av översikterna bedömdes alltså hålla låg kvalitet, på övergripande nivå.

Kartläggningen visar att bristen på systematiska litteraturöversikter är tydligast när det gäller metoder och insatser vid funktionsnedsättningar som är:

  • fysiska (till exempel att använda, styra, balansera och koordinera huvud, bål, armar och ben)
  • sensoriska (till exempel syn och hörsel) eller som gäller
  • förmågan att läsa, skriva och räkna samt språknedsättning.

Det råder också brist på översikter om metoder för personer som arbetar inom funktionshinderområdet, exempelvis om instrument för behovsbedömning.

De områden som är mest välförsörjda med systematiska översikter är neuropsykiatriska tillstånd (som autism och adhd), intellektuella funktionsnedsättningar (att förstå och lära sig saker) och insatser som rör anhörigas och närståendes hälsa och välmående. Även när det gäller insatser vid funktionsnedsättning till följd av psykisk sjukdom och beteende- eller personlighetsstörningar har en del översikter publicerats. [RL]


Om kartläggningen

Funktionstillstånd och funktionshinder. Kunskapsläget för arbetsmetoder och insatser. SBU, 2019. Projektledare SBU: Susanna.Larsson.Tholen@sbu.se. Sammanfattningen och hela SBU:s kartläggning finns på www.sbu.se/305