Vetenskap & Praxis

Möjligt att fysisk aktivtet lindrar svår menssmärta

Att vara fysiskt aktiv ett par, tre gånger i veckan kan lindra svår menssmärta hos unga kvinnor, jämfört med att vara stillasittande. Det visar en Cochrane-översikt som SBU har analyserat närmare.

Det är möjligt att 45 till 60 minuters fysisk aktivitet två till tre gånger i veckan lindrar svår så kallad primär dysmenorré hos unga kvinnor, det vill säga sådan menssmärta som inte beror på någon bakomliggande sjukdom. Det visar en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat.

I studierna uppgick den genomsnittliga effekten till 25 skalsteg på en 100-gradig smärtskala, vilket sannolikt är en kliniskt betydelsefull effekt. Men eftersom studierna hade lagts upp på olika sätt, med stora variationer i träningstyp och intensitet, är det osäkert hur mycket menssmärtan minskar.

Effekten kan tänkas vara överskattad genom att de försöksdeltagare som skulle träna mer även fick mer aktivt stöd och uppmärksamhet än kontrollgruppens deltagare.

Även om studierna genomfördes utanför Europa och i de flesta fall även utanför västvärlden, bedömer SBU:s granskare att resultaten är giltiga för svenska förhållanden.

Menssmärta är vanligt och kan ha stor inverkan på individens liv. Att få mer kunskap om behandling är därför viktigt. Det behövs fler välgjorda studier för att kunna dra säkrare slutsatser om yngre kvinnor. Men det behövs också behandlingsstudier av menssmärta i högre åldrar och studier som jämför fysisk aktivitet med andra vanliga behandlingsalternativ som receptfria läkemedel och hormonella preventivmedel. Dessutom vore det bra att undersöka effekten av att kombinera insatser.

I de flesta studier ombads deltagarna att inte träna under själva menstruationen. Hur träning under den perioden skulle påverka menssmärtan kan därför också behöva undersökas. [RL]

Om kommentaren

Träning för att lindra primär dysmenorré. SBU, 2020. Sakkunnig: spec läk, med dr Anna-Sofia Melin, Capio Gyn. Gransk: doc Åsa Tornberg, Lunds univ. Projled SBU: Rebecca.Silverstein@sbu.se Kommenterad översikt: Armour M, et al. Exercise for dysmenorrhoea. Cochrane Database Syst Rev 2019;9:CD004142. Fullständig kommentar: www.sbu.se/2020_03