Vetenskap & Praxis

Kronisk migrän - toxin kan ge ett par smärtfria dagar till per månad

Vid kronisk migrän hos vuxna kan förebyggande behandling med injektioner av botulinumtoxin var tredje månad ge ytterligare två till tre huvudvärksfria dagar per månad, jämfört med placebo. Effekten vid så kallad episodisk migrän kan däremot inte bedömas.

Resultatet att botulinumtoxin kan ha viss förebyggande effekt vid kronisk migrän hos vuxna kommer från en systematisk översikt från 2018 som SBU har kommenterat, efter förnyad litteratursökning. Översiktsförfattarna skriver att det är oklart om förbättringen är tillräckligt stor för att ha betydelse för patienternas tillvaro.

Den sammanvägda förebyggande effekt som observerades – tre extra smärtfria dagar vid kronisk migrän – bygger på fyra kliniska prövningar med 1497 deltagare. Resultatet bedömdes i översikten ha låg tillförlitlighet enligt det internationella Grade-systemet.

Många av studierna var små och kortvariga med få patienter, och vissa data hade rapporterats ofullständigt. Det medför hög risk för snedvridning av resultaten i dessa studier. Enligt en så kallad känslighetsanalys, där översiktsförfattarna uteslöt de små studierna ur sin sammanvägning, var den genomsnittliga effekten två extra smärtfria dagar per månad, ett resultat som bedömdes vara säkrare – det hade måttlig vetenskaplig tillförlitlighet.

Eftersom litteraturöversikten inte var helt färsk, kontrollerade SBU om nya forskningsresultat har tillkommit. Det fåtal nya studier som myndigheten fann pekar åt samma håll som översikten.

I sin kommentar påpekar SBU att de flesta av studierna i översikten har sponsrats av ett företag som tillverkar botulinumtoxin. Detta kan bidra till risk för snedvridning av resultaten så att effekten överdrivs.

SBU noterar också att även studiernas placebogrupper upplevde en viss förbättring. En tänkbar bidragande orsak skulle kunna vara de smärtstillande läkemedel som många patienter använder. En annan möjlig förklaring kan vara slumpmässig variation hos individer vid olika mättillfällen.

De biverkningar som noterats är lindriga och innefattar hängande ögonlock, försvagade muskler och smärta i nacke och vid injektionsställena. [RL]

Om kommentaren

Effekt av botulinumtoxin vid kronisk och episodisk migrän. Stockholm: SBU, 2020.
Sakkunnig: professor och överläkare Lars Edvinsson, Lunds universitet och Skånes univeristetssjukhus, Lund.
Granskare: Jan Mathé, överläkare i neurologi, Neurologiska kliniken, Capio S:t Görans Sjukhus, Stockholm.
Projektledare SBU: Frida.Mowafi@sbu.se
Kommenterad översikt: Herd CP, et al. Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults. Cochrane Data-base Syst Rev 2018, Issue 6. Art. No.: CD011616.
Fullständig SBU-kommentar finns på www.sbu.se/2020_07