Vetenskap & Praxis

Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

Barns utagerande beteende har visats minska mer med föräldrastöd där barnens beteende får naturliga och logiska konsekvenser, och där önskat beteende hos barnen förstärks positivt, särskilt med beröm.

Vissa stödprogram för föräldrar har visats kunna vara till hjälp i familjer där barnen redan har ett utagerande beteende eller riskerar att utveckla ett sådant. Programmen har visats förebygga och minska utagerande beteende hos barn mellan två och nio år. Det framgår av två metaanalyser som SBU har granskat och kommenterat och som bygger på 154 randomiserade studier av totalt 16000 barn. Studierna kommer från många länder, varav elva studier från Sverige och Norge.

Av sammanlagt 26 undersökta komponenter i föräldrastöden, är det vissa inslag som utmärker verksamma program. Stödprogram som innebär att föräldrarna ger positiv förstärkning av önskat beteende hos barnen, särskilt genom att berömma dem, minskar barnens utagerande beteende. Detsamma gäller program där barnens beteende får naturliga eller logiska följder, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med. Program som saknar dessa moment har inte lika god effekt på utagerande beteende.

I familjer med barn som redan har utvecklat utagerande beteende är följande inslag verksamma: att barn och föräldrar går till skilda rum för att dämpa en akut konfliktsituation; att relationen förälder–barn stärks med exempelvis gemensam lek; att föräldrarna lyssnar aktivt och att de använder självregleringstekniker i sin respons på barnet.

I Sverige finns ett trettiotal manual-baserade föräldrastödsprogram. Få har utvärderats på ett sådant sätt att det går att uttala sig om effekterna. SBU:s kommentar pekar på vilka delar av sådana program som har visats vara verksamma, något som bör vara relevant för både föräldrar och kommuner i Sverige. RL

Om kommentaren

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter. SBU, 2019. Kommenterad översikt: Leijten P, et al. Meta-analyses: Key parenting program components for disruptive child behavior. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2019;58:180-190.

Hela SBU:s kommentar på www.sbu.se/2019_08