Vetenskap & Praxis

Viss effekt av hjärnträning vid mild till måttlig demens

Så kallad kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens ger troligen viss allmän kognitiv förbättring under en period, och förbättrar möjligen även ordflödet i tal, jämfört med sedvanliga insatser, ospecifika aktiviteter eller ingen insats. Det visar en välgjord systematisk översikt från Cochrane som SBU har granskat* och kommenterat. Sammanlagt 2000 personer deltog i de 33 ingående studierna, varav de flesta randomiserade. Träningen bedrevs ofta individuellt under månader, och effekten verkade bestå 3–12 månader efter avslutad insats.

Kognitiv träning inriktas på förmågor som informationsbehandling, uppmärksamhet, minne och problemlösning. Negativa effekter har inte kunnat påvisas, men eventuellt erbjudande om sådana insatser bör alltid utgå från individens värderingar och preferenser. (RL)

Om kommentaren

Kognitiv träning för personer med mild till måttlig demens. SBU, 2022. Sakkunnig: prof Lars Nyberg, neuro­vet, Umeå univ. Gransk: prof Anna-Karin Edberg, omvårdnad, fakultet f hälsovet, Högsk i Kristianstad. Projektledare SBU: Knut Sundell, registrator@sbu.se

Kommenterad översikt: Bahar-Fuchs A, et al. Cognitive training for people with mild to moderate dementia. Cochrane Database Syst Rev 2019;3(3):CD013069.

Fullständig kommentar: www.sbu.se/2022_03

* SBU har bedömt risken för snedvridning i själva översikten men inte i de enskilda studierna som ingår.