Vetenskap & Praxis

Patienter och personal beskriver vilka studier som de helst vill se – och varför

I ett unikt projekt om förlossningsskador har patienter och personal enats om tio-i-topp-listor med forskningsfrågor som de vill att forskarna tar itu med. Där efterlyses studier av hur information, bemötande, personalens arbetsmiljö och utbildningsinsatser påverkar.

Kvinna som ska föda barn

Vilka frågor som blir föremål för forskning avspeglar inte alltid vad patienterna och vårdpersonalen önskar. Detta har SBU försökt ändra i ett projekt om skador hos kvinnor som fött vaginalt.

SBU:s utvärderingar har tidigare påvisat vilka kunskapsluckor som finns inom fältet. Sedan har en övergripande rankning gjorts av angelägna forsknings-områden.

Nu har myndigheten tagit hjälp av patienter och vårdpersonal för att göra en detaljerad prioritering av forskningsfrågor om förebyggande, diagnostik och behandling av olika skadetyper. Berörda kvinnor och vårdpersonal har i enkätsvar och gruppdiskussioner listat de tio specifika frågor som de tillsammans anser är viktigast för forskare att besvara.

Informationen kommer från 939 svar på en webbenkät. Fem arbetsgrupper med 14 deltagare vardera – hälften personal och hälften patienter, samtliga rekryterade via SBU:s webbplats – fick i uppgift att prioritera tio forskningsfrågor. Grupperna arbetade oberoende av varandra och använde så kallad delfi-metodik, enligt en process som har utarbetats av organisationen James Lind Alliance (www.jla.nihr.ac.uk).

Vissa forskningsfrågor lyftes av mer än en arbetsgrupp. Hit hörde effekter av information till kvinnan och vårdens bemötande, effekter av personalens arbetsmiljö, effekter av kunskaps- och utbildningsinsatser till vårdpersonal samt studier av förlossningsskador hos könsstympade kvinnor. Frågor om hur förlossningsvården kan blir mer jämlik över landet återkom också i flera arbetsgrupper. RL

Fördjupad priorit. av forskn.frågor om förlossningsskador hos kvinnan. SBU, 2019. Rapport på www.sbu.se/300