Vetenskap & Praxis

Flera insatser kan hjälpa vid måttlig depression hos personer med demens

När det gäller att minska lätta till måttliga depressiva symtom hos personer med demens kan en rad icke-farmakologiska behandlingar vara lika effektiva som läkemedel, eller mer effektiva. Det är resultatet av en systematisk översikt publicerad i British Medical Journal som SBU har granskat* och kommenterat. Författarna har bland annat använt nätverksmetaanalys av 213 studier för att indirekt jämföra effekten av många behandlingar – en statistisk metod som är relativt ny, komplicerad och svår att granska. Resultaten, som enligt SBU bör tolkas försiktigt, har inte heller evidensgraderats.

Bättre effekt än gängse vård (utan närmare specifikation) har enligt nätverks-metaanalysen djurterapi, kognitiv stimulering med eller utan demensläkemedel (kolin-esterashämmare), träning plus socialt samspel och kognitiv stimulering, massage och beröringsterapi, multidisciplinär vård, arbetsterapi, ändrad boendemiljö samt psykoterapi plus så kallad reminiscensterapi, det vill säga metoder för att återkalla minnen genom igenkänning. Enbart antidepressiva läkemedel, utan några andra insatser, är enligt översikten inte mer effektivt än gängse vård.
Författarna kunde inte dra någon slutsats om olika behandlingsmetoder för allvarlig depression hos personer med demens. (RL)

Om kommentaren

Behandling av depression hos personer med demenssjukdom. SBU, 2022. Sakkunnig: prof Boo Johansson, psykol inst, Gbgs univ. Granskare: prof Lars-Olof Wahlund, inst f neurobiologi, vårdvet o samhälle, Karolinska inst. Projektledare SBU: Knut Sundell, registrator@sbu.se.

Kommenterad översikt: Watt JA, et al. Comparative efficacy of interventions ... systematic review and network meta-analysis. BMJ 2021;372:n532.

Läs hela kommentaren: www.sbu.se/2022_04

* SBU har inte bedömt de enskilda studier som ingår i översikten.