Vetenskap & Praxis

Evidens om behandling av psykisk sjukdom efter förlossning

Omställningen av hormoner efter förlossning har misstänkts kunna utlösa psykisk sjukdom, samtidigt som livssituationen förändras. Problemen kan även påverka barnet.

SBU har kartlagt evidens om behandling av psykisk sjukdom hos kvinnor första året efter barnets födsel. Kartläggningen gäller olika läkemedel och psykologiska behandlingar men även insatser som fysisk aktivitet, akupunktur, ljusterapi och kosttillskott. Tillstånd som ingår är bland annat egentlig depression, bipolärt syndrom, psykotiska syndrom, olika ångest-, panik- och tvångssyndrom, ätstörningar och personlighetssyndrom.

Kartläggning innefattar strukturerad sökning i forskningslitteraturen efter systematiska översikter, vilkas tillförlitlighet bedöms av SBU på övergripande nivå. I det här fallet identifierades 72 systematiska översikter varav 58 bedömdes ha hög risk för snedvridning, medan elva hade måttlig och tre låg risk.

Resultatet presenteras i form av en klickbar tabell, en så kallad evidenskarta, där översikterna har kategoriserats efter tillstånd, åtgärd och fyndens övergripande tillförlitlighet. Där framgår också var välgjorda översikter saknas, så kallade vetenskapliga kunskapsluckor. Att det föreligger en lucka behöver inte betyda att en behandling är ineffektiv, men det saknas evidens rörande effekten vid en viss användning.

I fråga om depression finns det inget som talar för att behandling skulle ha sämre effekt efter förlossning. [RL]

Om kartläggningen

SBU. Behandl f kvinnor som lider av psykisk sjukdom e förlossn ... syst översikter (2021). Projektledare SBU: Goran.Bertilsson@sbu.se Fullständig rapport: www.sbu.se/325