Vetenskap & Praxis

Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

Vissa rutinfrågor i vården kan tillförlitligt visa att en kvinna utsätts för våld i sina nära relationer. Det är resultatet av en forskningsöversikt som SBU har granskat. Däremot är det oklart om det finns effektiv hjälp mot våldet – något som brukar krävas innan screening införs.

För att bättre kunna förebygga våld i nära relationer måste man kunna påvisa problemet med tillförlitliga metoder. Det måste också finnas effektiv hjälp för dem som utsätts. SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om effekterna av att vården och socialtjänsten rutinmässigt frågar om våld hemma. Forskningsöversikten har publicerats i den amerikanska tidskriften JAMA.

Översikten visar att några screeninginstrument kan ge rättvisande besked bland kvinnor som utsätts. Tillförlitligheten för män, gravida kvinnor, äldre personer och sårbara vuxna är dock oviss. De flesta studierna har genomförts i vården, inte inom socialtjänsten.

Världshälsoorganisationen WHO har angett flera krav på screeningmetoder när sådana övervägs som rutin inom en verksamhet. Ett grundkrav är att det ska finnas dokumenterat effektiva åtgärder för det tillstånd som screeningen gäller.

I fråga om insatser mot våld i nära relationer är kunskapen bristfällig, enligt SBU:s kommentar, så grundkravet uppfylls inte. Kunskap saknas också om tänkbara negativa effekter av screening och insatser. Falska alarm förekommer.

I kommentaren skriver SBU:s projektgrupp att screeninginstrumenten behöver utvärderas under svenska för-hållanden, och eventuellt anpassas, innan man vet om de fungerar i ett svenskt samman-hang och inom socialtjänsten. De flesta av studierna har gjorts inom amerikansk hälso- och sjukvård, och det kan finnas skillnader i exempelvis attityder till våld som påverkar fyndens överförbarhet till svensk vårdmiljö.

Våld i nära relationer orsakar stort lidande och ohälsa hos dem som drabbas. I olika svenska befolkningsundersökningar har 1,7–2,7 procent av kvinnorna angett att de har utsatts för sådant våld under det senaste året, och 0,9–2,8 procent av männen. Kvinnorna utsätts oftare än män för grövre våld, sexuellt våld och psykologiskt våld. RL

Om kommentaren

Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna. SBU, 2019. Kommenterad översikt: Feltner C, et al for the US Preventive Services Task Force. Screening for intimate partner violence, elder abuse, and abuse of vulnerable adults. JAMA 2018;320:1688-1701.

Hela SBU:s kommentar på www.sbu.se/2019_09