Vetenskap & Praxis

Napp mot plötslig spädbarnsdöd?

När barn under ett år avlider oväntat och utredning inte kan fastställa dödsorsaken, talar man om plötslig spädbarnsdöd. År 2019 registrerades 13 sådana fall i Sverige. Barnen löper betydligt större risk när de sover på mage i stället för på rygg. Att utsätta foster eller nyfödda för nikotin ökar också risken, liksom viss sovmiljö. Frågan har väckts om napp tvärtom kan minska risken. Socialstyrelsen bad SBU att söka efter evidens.

Efter litteratursökning och granskning fann SBU en norsk systematisk översikt från 2005 med måttlig risk för snedvridning. Översikten bygger på fem fall–kontroll­studier av totalt 5503 barn. Fyra andra översikter var relevanta men har hög risk för snedvridning. Den norska översiktens författare drog slutsatsen att samband finns mellan nappsugning och minskad risk för plötslig spädbarnsdöd, men ansåg det ovisst om kopplingen avspeglar ett orsakssamband. SBU har inte analyserat resultatet utifrån svenska förhållanden. SBU fann sammanlagt 18 enskilda studier. Risken för bias i dessa har inte bedömts. [RL]

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202115