Vetenskap & Praxis

Psykiatrisk heldygnsvård av unga – grundfrågorna måste tacklas

Heldygnsvården inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) behöver svar på grundfrågor om verksamhetens syfte, innehåll, upplägg och samverkan. Detta kunde en grupp berörda unga, närstående och yrkesverksamma enas om vid prioritering av kunskapsbehov. Både forskning och verksamhetsutveckling krävs.

När SBU och Socialstyrelsen bad berörda patienter, närstående och vårdpersonal att tillsammans lista de viktigaste kunskapsbehoven inom BUP:s heldygnsvård var det mestadels grundläggande frågor som lyftes.

De högst prioriterade kunskapsbehoven inom heldygnsvården gäller:

  • behandling vid olika diagnoser, problem och samsjuklighet, exempelvis ätstörningar, självskadebeteende och autism
  • bemötande och förhållningssätt vid samtliga dessa tillstånd
  • vilken vård som är meningsfull, det vill säga hur heldygnsvårdens innehåll kan läggas upp och utvecklas
  • hur samverkan mellan BUP:s heldygnsvård och olika aktörer utanför sjukvården (socialtjänst, skola, polis) samt öppenvården kan organiseras vid inläggning, behandling och uppföljning.

Området inventerades genom en öppen enkät på SBU:s webbplats, där 282 personer med olika bakgrund svarade. Frågorna kategoriserades av SBU. Sedan prioriterades frågorna med hjälp av en konsensusmetod där deltagare som har olika infalls­­­­­v­inkel först lyfter de kunskaps- och utvecklingsbehov som de själva tycker är viktigast. I nästa steg samarbetar en mindre, blandad grupp för att bidra med ett gemensamt, bredare perspektiv på vilka behov av kunskap och utveckling som prioriteras. I detta fall deltog 18 personer i gruppen.

Varje år får omkring 2500 unga personer heldygnsvård inom svensk psykiatri. De flesta är i tonåren och över hälften är flickor. Majoriteten vårdas frivilligt efter akuta händelser, stannar någon natt på avdelning och skrivs ut. Några stannar månadsvis. [RL]

Rapporten

SBU. Prioriterade behov av kunskap och utveckling inom BUP heldygnsvård (2021). SBU-rapport nr 330. Proj led SBU: Karin.Rydin@sbu.se
Läs rapporten och mer om prioriteringsprocessen på www.sbu.se/330