Vetenskap & Praxis

Mer och bättre samlad kunskap skulle stärka äldreomsorgen

Det behövs fler välgjorda forskningsöversikter om äldreomsorg. Efter sökning i tolv forskningsdatabaser och bedömning av översikternas kvalitet återstod bara 111 som höll måttet.

SBU har kartlagt välgjorda systematiska översikter som visar nyttan av olika bedömningsmetoder eller insatser inom äldreomsorg. Myndigheten pekar samtidigt på områden där sådana översikter saknas. Områden där välgjorda, aktuella och konklusiva översikter saknas kallar SBU för vetenskapliga kunskapsluckor.
Kartläggningen visar på ett stort behov av nya och välgjorda systematiska litteraturöversikter inom äldreomsorgens samtliga kunskapsområden. Men på sex av de tolv områden som SBU har kartlagt finns det åtminstone någon aktuell systematisk översikt av acceptabel kvalitet.

De flesta av översikterna gäller metoder och arbetssätt som ska ha stimulerande verkan – en kategori som rymmer många olika insatser. Ofta har dock författarna bara kunnat visa att det råder brist på studier och har inte kunnat dra slutsatser om insatsernas nytta och risker.
Områden där SBU konstaterar att det råder brist på effektstudier är:

  • behovsbedömning och uppföljning av anhöriga
  • upprätthållande och stimulerande arbetssätt/insatser i ordinärt boende
  • särskilt boende som insats
  • stöd, råd och information
  • anhörigstöd och familjeorienterat arbete
  • integrerade insatser, samverkan och informationsöverföring inom socialtjänsten eller med andra verksamheter under ledning av socialtjänsten.

Gunilla Fahlström, projektledare på SBU, efterlyser nya studier och översikter.
– Ja, nu önskar vi förstås att forskare och finansiärer försöker täppa till de kunskapsluckor som vi hittat. Får vi fler välgjorda studier och systematiska översikter så vet vi vilka bedömningsmetoder och insatser som är till störst nytta för äldreomsorgens brukare, säger hon.
– Men det som kan göras genast är att ta vara på den kunskap som redan finns. Det vill SBU också bidra till. [RL]

Om kartläggningen

Kunskapsläget för bedömning och insatser inom äldreomsorgen. SBU, 2019. Sakkunniga: prof Gerd Ahlström, Lunds universitet, doc Lena Dahlberg, Högskolan Dalarna. Projektledare SBU: Gunilla.Fahlstrom@sbu.se Hela kartläggningen finns på: www.sbu.se/306