Vetenskap & Praxis

Möjligt hjälpa unga till vuxenliv efter placering

Ungdomar i USA som har haft social dygnsvård kan få olika stödinsatser när de ska gå över till ett självständigt vuxenliv. SBU:s översikt finner vissa belägg för att insatserna kan vara till hjälp. Även om effekterna är små och osäkra kan de vara betydelsefulla, enligt rapporten.

Sedan slutet av 1980-talet delfinansierar den federala myndigheten i USA stöd till ungdomar som ska flytta från social dygnsvård. Det sker genom så kallad independent living services, ILS, där en mentor eller case manager anpassar olika former av stöd till ungdomens behov. Ofta ingår undervisning i klass men i övrigt varierar stödet efter individens problem – det kan gälla boende, utbildning, arbete, fysisk och psykisk hälsa samt sociala relationer.

En systematisk översikt som SBU har gjort i samarbete med forskare vid Monash University, Melbourne, Australien, tyder på att ungdomar som fått ILS blivit något mer självbestämmande och i något ökad utsträckning fått gymnasieexamen, påbörjat eftergymnasial utbildning, fått ett betalt arbete, stabilt boende och god livskvalitet. Enligt översikten, som bygger på sju studier från USA av totalt 6151 ungdomar, är effekterna av ILS små och den vetenskapliga tillförlitligheten låg.

Även små effekter kan dock vara betydelsefulla för unga med stor risk för allvarliga problem i vuxen ålder, framhåller SBU-författarna i sin diskussion. När samhället övertar ansvaret för barns och ungas vårdnad finns det en särskild skyldighet att tillgodose individens bästa. Författarna betonar att det ur etiskt perspektiv är viktigt att dessa ungdomar ges samma möjlighet som barn som växt upp med sina ursprungsföräldrar.

Eventuella effekter av ILS på fysisk och psykisk hälsa, socialt stöd, beteendeproblem och våldsutsatthet kan inte bedömas i den nya översikten.

Sverige saknar nationell statistik som visar hur många ungdomar i social dygnsvård som får hjälp till ett självständigt liv efteråt. I en enkät som SBU gjorde inom ramen för ett annat projekt år 2016, då 81 av 101 tillfrågade kommuner svarade, angav sex kommuner att de hade någon form av sådant stöd. [RL]

Om rapporten

Stöd till unga som ska flytta från placering i social dygnsvård. SBU, 2020. Projektledare SBU: Knut.Sundell@sbu.se Rapport och sammanfattning finns på www.sbu.se/316