Vetenskap & Praxis

Fysiska träningsprogram gör att klart färre äldre faller

När äldre personer i eget boende får fysisk träning under ledning, faller de betydligt mer sällan. Antalet fallhändelser minskar med en fjärdedel. Det visar en välgjord systematisk översikt från Cochrane som SBU har granskat och kommenterat.

I studierna har träningsprogram som letts av hälso- och sjukvårdspersonal gett störst effekt, men programmen har visats vara effektiva även under ledning av annan utbildad personal. Och programmen var effektiva oavsett om deltagarna hade hög eller normal fallrisk och oavsett om de var yngre eller äldre än 75 år.

Studierna som ingår i översikten gäller personer i eget boende, alltså inte i service- eller äldreboende. Deltagarnas genomsnittsålder var 76 år, och SBU framhåller i en kommentar att ­resultaten inte kan antas vara desamma för personer i andra åldersgrupper, andra boendeformer som äldre­boende eller för personer med särskilda sjuk­domar som stroke eller höftfraktur.

Det samlade forskningsunderlaget räcker inte för att avgöra om effekten blir olika beroende på träningens typ, omfattning och om den sker individuellt eller i grupp. Studierna visar inte vilken dos som är optimal, vilka risker som träning innebär eller om effekterna är lika stora för män och kvinnor. Effekten på fallrelaterade frakturer eller på skador som kräver sjukhusvård kan inte heller bedömas.

SBU skriver att översikten är välgjord* – risken är liten att resultaten har snedvridits och tillförlitligheten är hög. Men eftersom det är omöjligt att maskera insatserna i träningsstudier kan dock förväntningar hos deltagarna eller försöksledare möjligen medföra en överskattning av effekten.

Fall är vanligt, särskilt bland äldre. Skadorna orsakar stort lidande för individen och stora kostnader för samhället. Det är dock svårt att veta hur många fall som sker varje år i Sverige. Enligt internationella studier faller ungefär en tredjedel av alla som är 65 år eller äldre minst en gång per år. (RL)

Om kommentaren

Fysisk träning för att minska risken för fall hos äldre. SBU, 2021. Sakkunnig: prof Björn Rosengren, överläk i ortopedi, Lunds univ och Skånes universitetssjukhus. Granskare: Lillemor Lundin-Olsson, seniorprofessor, Inst f samhällsmed och rehab, Umeå univ. Proj led SBU: Naama Kenan Modén, registrator@sbu.se.

Kommenterad översikt: Sherrington C, et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.: CD012424.

Fullständig kommentar: www.sbu.se/2021_05

* SBU har bedömt risken för snedvridning i själva översikten men inte i de enskilda studierna som ingår.