Vetenskap & Praxis

Samlade resultat om utsatta barn och unga i enkelt format

De insatser som används för att identifiera, stödja och hjälpa utsatta barn och unga måste vara så säkra som möjligt och ge bästa möjliga resultat.

En ny SBU-broschyr beskriver på ett lättillgängligt sätt vad forskning visar om de insatser som SBU har utvärderat. Med hjälp av formatet fråga–svar beskriver broschyren vad som har kommit fram i forskningen, på sex olika områden.

Några huvudbudskap är att:

  • insatser i öppenvården kan göra
  • att fler barn slipper våld och försummelse
  • barn som farit illa mår ofta bättre med placering hos släkt än i familjehem
  • strukturerad risk- och behovsbedömning troligen kan ge vägledning angående unga med kriminellt beteende
  • behandlingsfamilj verkar fungera bättre än institutionsvård för unga med allvarliga beteendeproblem
  • stödinsatser kan hjälpa barn i familjehem
  • unga i social dygnsvård behöver få tillgång till hälso- och sjukvård och tandvård

Varje avsnitt inleds med ett kort exempel för att skapa intresse och levandegöra forskningsresultaten. Broschyren tar också upp vad som kan göras på områden där forskningen inte räcker till. Dessutom ges en del lästips för den som vill fördjupa sig i hur SBU arbetar och vilka rapporter som är på väg.

Broschyren riktar sig till personer som arbetar med utsatta barn och unga eller som har ansvar för de insatser som samhället erbjuder. [RL]

Om skriften

Samtliga SBU-publikationer som texten bygger på kan laddas ner i sin helhet på www.sbu.se/barnochunga.
Broschyren ”Utsatta barn och unga – bättre metoder för stöd och hjälp” finns på sbu.se/401-20