Vetenskap & Praxis

Ska sporra till ny forskning om insatser vid psykisk ohälsa

En aktuell SBU-rapport pekar på forskningsfrågor om psykisk ohälsa som kan behöva besvaras med systematiska översikter eller nya studier.

Projektet har inventerat frågor om insatser där det vetenskapliga kunskapsläget kan behöva förbättras. Det är frågor där det behövs en systematisk översikt eller fler enskilda studier.

Inventeringen gäller insatser inom hela kunskapsområdet psykisk ohälsa. Men den är begränsad till sådana bristfälligt besvarade forskningsfrågor som har identifierats av vissa aktörer – bland andra SBU, Socialstyrelsen, den brittiska hälso- och sjukvårdsmyndigheten NICE och Cochrane – i deras arbete med effektutvärdering och vetenskapliga underlag under de senaste femton åren.
Brist på evidens – en så kallad vetenskaplig kunskapslucka – betyder att effekten av en insats i en viss population inte har fastställts. Man har funnit att det saknas en välgjord systematisk översikt eller att en översikt visar att kunskapen om effekten är otillräcklig. Orsaken kan vara att det saknas tillräckligt stora och välgjorda studier eller att resultaten är motstridiga.

SBU påpekar att en del av de luckor som någon gång har konstaterats under åren 2005–20 sannolikt har fyllts av senare evidens. SBU understryker också att brist på evidens om effekten av en insats inte är detsamma som att insatsen är bevisat ineffektiv.

Rapporten, som har gjorts inom ramen för ett regeringsuppdrag till SBU, publiceras sommaren 2021 och riktar sig främst till andra myndigheter, forskningsfinansiärer och forskare som kan åtgärda kunskapsbristerna. [RL]

Om rapporten

Inventering och analys av vetenskapliga kunskapsluckor inom området psykisk ohälsa. Stockholm: SBU, 2021.
Projektledare SBU: Malin.Hoistad@sbu.se
Sök även i hela SBU:s databas med kunskapsluckor: www.sbu.se/vkl