Vetenskap & Praxis

Videomöte jämfört med fysiskt besök inom primärvården

Videomöten har blivit en viktig del av kontakten mellan vårdpersonal och många patienter, och covid-19-pandemin har påskyndat förändringen. Under de första månaderna år 2020 nästan tiodubblades användningen av regionernas egna digitala tjänster. Även andelen vårdkontakter med privata digitala vårdgivare ökade kraftigt under våren 2020.

En arbetsgrupp för primärvårdskvalitet på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) bad SBU:s upplysningstjänst att ta fram vetenskapligt sammanställd forskning och studier om dia­gnostik och behandling inom primärvården via videomöte respektive fysiskt besök.

Den mer specifika fråga som SBU undersökte gällde betydelsen av videomöte mellan patient och vårdpersonal jämfört med sedvanligt fysiskt möte (face-to-face) i fråga om sjukdomsspecifika mått, patientnöjdhet och diagnostisk träffsäkerhet.

SBU:s strukturerade litteratursökning och metodologiska bedömning kunde inte identifiera någon relevant systematisk översikt med låg eller måttlig risk för snedvridning (bias). Dock fann SBU 25 översikter som samtliga bedömdes ha hög risk för snedvridning och vilkas resultat därför inte ansågs tillräckligt tillförlitliga för att återges i SBU:s svar till frågeställaren.

Utöver dessa forskningssammanställningar identifierade upplysningstjänsten 87 enskilda kontrollerade studier som hade relevans för frågan. Risken för snedvridning i de enskilda studierna bedömdes inte av upplysningstjänsten, som dock listar referenserna per ämnesområde för kritisk läsning av den som är intresserad.

En tidigare inventering av vetenskapligt underlag publicerades år 2018 av en regional utvärderingsenhet (HTA-enhet) i Örebro län. [RL]

SBU:s svar finns på www.sbu.se/ut202111